Under 2011 rapporterades 38 fall av påssjuka, en liten ökning jämfört med 2009-2010. Diagnosen var laboratorieverifierad för 30 fall. Det är osäkert om de övriga, enbart kliniskt anmälda fallen, verkligen hade sjukdom orsakad av parotitvirus.

De insjuknade var i åldrarna 1-74 år, med medianålder 26 år. Könsfördelning bland fallen var jämn. 15 personer var smittade utomlands, varav 8 i Europa, 3 i Asien, 3 i Amerika och 1 i Afrika. Av de laboratorieverifierade fallen uppgavs 10 vara vaccinerade, varav minst 5 med 2 doser. För 7 fall var vaccinationsstatus okänt.

Ett familjeutbrott med 2 insjuknade vuxna rapporterades i januari.

Under 2011 har prover från 8 parotitfall karakteriserats på Folkhälsomyndigheten. Med molekylär metodik påvisades virusstammar från genotyp G (5 fall), F (2 fall) och H. Av de 5 fall som hade infektion orsakad av genotyp G uppgavs 3 vara vaccinerade och för 2 saknades uppgifter om vaccinationsstatus. Från flera länder i Europa och USA har under de senaste åren rapporterats utbrott orsakade av genotyp G. I några fall har utbrott skett i populationer där en stor andel har varit vaccinerade med 2 doser.