Under 2013 rapporterades 44 fall av påssjuka, varav 39 var laboratorieverifierade. De resterande 5 fallen anmäldes enbart kliniskt och det är osäkert om symtomen verkligen var orsakade av parotitvirus.

De insjuknade var i åldrarna 1-65 år. Flest fall (n=16) tillhörde åldersgruppen 20-24 år och majoriteten av dem var vaccinerade. För två fall fanns uppgifter om komplikationer: meningoencefalit respektive orkit. En var ovaccinerad och den andre hade okänt vaccinationsstatus.

Av de laboratorieverifierade fallen uppgavs 17 vara vaccinerade, varav minst 3 med två doser (figur 1). Ett barn var vaccinerat med en dos och för övriga fall i åldrarna 1-46 år saknades uppgift om antalet vaccindoser. För 5 fall var vaccinationsstatus okänt.

Figur 1. Åldersfördelning och vaccinationsstatus bland laboratorieverifierade fall av påssjuka.

Åldersfördelning och vaccinationsstatus bland laboratorieverifierade fall av påssjukaÅldersfördelning och vaccinationsstatus bland laboratorieverifierade fall av påssjuka

Smittland

Av de 44 fallen hade 19 personer smittats utomlands, varav 11 i Europa, 5 i Afrika, 2 i Nordamerika och 2 i Asien. Uppgifter om smittland saknades för 4 fall.

Utbrott

I maj 2013 insjuknade fyra unga vuxna i ett samhälle i Skåne, och ytterligare ett fall i ett annat län var kopplat till utbrottet. Ett annat kluster identifierades i Stockholm där tre besökare från Irland insjuknade.

Mikrobiologisk typning

Prover från 14 parotitfall karakteriserades på SMI. Med molekylär metodik påvisades att alla virusstammar var av genotyp G.

Epidemiologisk trend

Under de senaste 10 åren har 24-65 fall av påssjuka rapporterats per år (figur 2). Vissa år har upp till 30 procent av fallen inte varit laboratorieverifierade. Cirka 30-40 procent av fallen har blivit smittade utomlands, och för de inhemska fallen har smittkällan ofta varit okänd. Flest fall har rapporterats hos unga vuxna i åldersgruppen 20-24 år. Upp till 40 procent av de insjuknade har uppgetts vara vaccinerade mot påssjuka, men för många saknas uppgift om antalet doser. Parotitvirus av genotyp G har varit helt dominerande bland de virusstammar som har typats under de senaste tre åren.

Ett observandum är de stora påssjukeutbrott som inträffat i Europa och i USA under senare år. I några fall har utbrott skett i populationer där en stor andel har varit vaccinerade med två doser. Många av utbrotten har orsakats av genotyp G, vilket även gäller för fall i Sverige

Figur 2. Antal rapporterade fall av påssjuka 2004-2013.

Antal rapporterade fall av påssjuka 2004–2013Antal rapporterade fall av påssjuka 2004–2013

Sammanfattning

Under 2013 rapporterades två smärre utbrott och totalt 44 fall av påssjuka, vilket var några fler än året innan. Påssjuka är en sjukdom som är eliminerad i Sverige sedan slutet av 1980-talet, men ett fåtal begränsade utbrott i relation till importfall har inträffat under åren. Unga vuxna, många av dem vaccinerade med två doser, dominerar bland fallen. Majoriteten av de verifierade fallen har varit orsakade av genotyp G.

Med anledning av utbrotten av påssjuka är en fortsatt noggrann uppföljning I Sverige angelägen, Det är oklart varför individer som vaccinerats med två MPR-doser insjuknar. Tänkbara orsaker är avtagande immunitet med åldern och det faktum att det finns olika genotyper av påssjukevirus med oklar korsimmunitet med vaccinstammen (genotyp A).

Det finns andra virus som kan orsaka sjukdom med symtom som liknar påssjuka. Det är därför viktigt att ta prover för att verifiera diagnosen med PCR-metod och serologi.