Under 2015 rapporterades 23 fall av påssjuka, varav 20 var laboratoriebekräftade. Av de 20 laboratoriebekräftade fallen saknades uppgift om vaccinationsstatus för 11. Fyra fall var troligen vaccinerade, men det är oklart med hur många doser. De laboratoriebekräftade fallen var mellan 1 och 69 år gamla (figur 19). Ingen koppling mellan de rapporterade fallen var känd.

Figur 1. Åldersfördelning och vaccinationsstatus bland laboratoriebekräftade fall av påssjuka (n=20) 2015.

Åldersfördelning och vaccinationsstatus bland fall av påssjukaÅldersfördelning och vaccinationsstatus bland fall av påssjuka

Smittland

Av de 23 fallen uppgavs elva personer ha smittats i Sverige. Åtta personer smittades troligen utomlands, varav tre i Europa, två i Mellanöstern, två i Asien och en i Afrika. Uppgifter om smittland saknades för fyra fall.

Mikrobiologisk typning

Prover från nio parotitfall karakteriserades vid Folkhälsomyndigheten, varav åtta var av genotyp G och en av genotyp K.

Epidemiologisk trend

Antalet anmälda fall av påssjuka varierar mellan 20 och 60 per år (figur 20). Majoriteten är äldre än 20 år och misstänks vara smittade i Sverige. Omkring 30–40 procent anges vara smittade utomlands och för 5–15 procent är smittorten okänd. Könsfördelningen bland fallen har varit jämn.

Andelen laboratoriebekräftade fall har ökat de senaste åren, delvis som en följd av mer aktiv falluppföljning. Bland de med känd vaccinationsstatus anges ungefär hälften vara vaccinerade mot påssjuka, men för de flesta saknas uppgift om antalet doser. Det är nästan uteslutande parotitvirus av genotyp G som påvisas bland de typade virusstammarna.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av påssjuka 2006–2015.

Diagram: Antalet rapporterade fall av påssjukaDiagram: Antalet rapporterade fall av påssjuka

Sammanfattning

Påssjuka har blivit en sällsynt sjukdom. Eftersom det finns andra virus som kan orsaka liknande symtom som parotitvirus är det viktigt att ta prover för att verifiera diagnosen. PCR-metodik är att föredra, då proverna i dessa fall även kan användas för mikrobiologisk typning.

Det är inte ovanligt med genombrottsinfektioner hos vaccinerade individer. Det kan bero på avtagande immunitet med åldern. Det kan också bero på att korsimmuniteten brister mellan vaccinstammen, som tillhör genotyp A, och andra genotyper som till exempel genotyp G.