Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 21 fall av påssjuka varav 18 var laboratoriebekräftade. Fallen hade liknande ålders-, köns- och vaccinationsprofil som tidigare år (figur 1). Ett fall var under ett år gammalt och för ung för att ha erbjudits MPR-vaccination medan övriga fall var vuxna (medianålder 34,5 år, spridning 20-61 år). Nio av de vuxna bedömdes vara vaccinerade och sju vara ovaccinerade (figur 1). För de resterande fyra fallen saknades uppgift om vaccinationsstatus. Könsfördelningen var jämn. Tio personer smittades troligen i Sverige och nio utomlands. För två personer är det oklart var de kan ha smittats. I Skåne inträffade under året ett utbrott av påssjuka som totalt omfattade fem fall. Utbrottet startade med att en vuxen person smittats utomlands. Därefter skedde smitta inom familjen och ett fotbollslag. Alla vuxna bedömdes ha blivit vaccinerade som barn, men immuniteten var inte tillräcklig för att förhindra sjukdom. Fem av 11 karaktäriserade prov visades vara av genotyp G, två av genotyp H, och ett vardera av genotyp C och A (vaccinstam); två prover kunde inte genotypas. De senaste åren har nästan uteslutande parotitvirus av genotyp G påvisas bland typade virusstammar. Diagnosen för ett flertal laboratoriebekräftade fall hade ställts med hjälp av antikroppspåvisning i serum, varvid närmare karakterisering inte var möjlig.

Figur 1. Antal rapporterade fall av påssjuka under 2018 (n=21) efter åldersgrupp och vaccinationsstatus.

Figur 1. Antal rapporterade fall av påssjuka under 2018 (n=21) efter ålder och vaccinationsstatus.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om påssjuka
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2018 – Årsrapport