Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 92 fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G, PNSP (PcG MIC >1) vilket motsvarar en incidens av 0,9 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är något färre fall jämfört med 2020 (n=112 fall och 2019 (n=118 fall). Medianåldern bland fallen var 49 år (spridning 0–94 år) och 59 procent var män (n=54). Förekomst av PNSP var vanligast i åldersgruppen under 1 år (n=7, incidens 6,1 fall per 100 000 invånare) följt av 1–4 år (n=12, incidens 2,5 fall per 100 000 invånare) (figur 2). Cirka 47 procent smittades i Sverige (n=43), fyra procent utomlands (n=4) och för övriga angavs inget smittland (n=45). Av fallen upptäcktes 38 procent (n=35) vid utredning av sjukdomssymtom, 17 procent (n=16) upptäcktes genom smittspårning och uppgift saknades för 45 procent av fallen (n=41). Under 2021 rapporterades tre fall där PNSP orsakat invasiv sjukdom jämfört med fyra fall 2020.

Av de 92 fallen typades 84 PNSP-isolat och av dessa tillhörde 52 procent (n=45) serotyper som ingår i de två konjugatvaccinerna mot pneumokocker (PCV 10 eller PCV 13; figur 3). Motsvarande siffror för 2020 och 2019 var 44 respektive 60 procent. Under 2021 var serotyp 19A vanligast förekommande följt av serotyp 19F, 23F, 9N och 6B (figur 3). Två av de invasiva fallen var av vaccintyp (serotyp 6B och 19A) och det tredje fallet var av serotyp 9N (ej inkluderat i konjugatvaccinen).

Sammantaget har incidensen för PNSP varit relativt stabil sedan falldefinitionen ändrades i maj 2012. EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) publicerade i slutet av 2019 information om att gradienttest för bensylpenicillin (PcG) ofta underskattar MIC och att isolat med MIC 0,5-2 mg/L därför bör verifieras med buljongspädningsmetoden. Den förändrade diagnostiken kan vara en delförklaring till de något högre incidensnivåer de senaste åren.

Figur 1. Incidensen för PNSP under åren 2013–2021.

Stående stapeldiagram som visar en relativt stabil incidens för samtliga fall av PNSP under åren 2013-2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av PNSP per åldersgrupp under 2021.

Stående stapeldiagram som visar incidens av PNSP uppdelat på ålder under 2021. PNSP var vanligast förekommande bland barn under ett år samt i åldersgruppen 1-4 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Fördelningen av serotyper hos PNSP med PcG MIC > 1 mg/L under åren 2019–2021.

Stående stapeldiagram som visar att serotyp 19A var vanligast 2021 följt av 19F, 23B, 9N och 6B. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer