Polio, även kallad poliomyelit, är en virusinfektion som i de flesta fall går obemärkt förbi, men som hos 1 av 200 infekterade orsakar förlamning på grund av skada på nervsystemet. Risken att drabbas av förlamning, som yttrar sig som akut slapp paralys i extremiteter och även kan påverka andningsmuskulaturen, stiger med ökande ålder vid vilken en individ utsätts för smittan. Det finns ingen botande behandling men sedan mitten av 1950-talet finns vaccin mot polio tillgängligt, vilket har inverkat på sjukdomens globala förekomst. Sedan 1988 har Världshälsoorganisationen (WHO) arbetat för att utrota polio vilket är fullt möjligt genom vaccinationskampanjer eftersom endast människa utgör reservoar för virussjukdomen. Även om tidpunkten för poliosjukdomens fullständiga utrotning har skjutits framåt i tiden flera gånger har stora framgångar nåtts – under år 2016 rapporterades endast 37 fall av polioorsakad förlamning i hela världen, dock från tre länder där vaccinationskampanjer drabbats av motgångar: Afghanistan, Pakistan och Nigeria. Sverige har varit fritt från polio sedan 1977.

Smittämnet

Poliovirus tillhör virusfamiljen enterovirus. Det har ursprungligen funnits tre serotyper av vildtyps poliovirus (typ 1, 2 och 3) men sedan 1999 har poliovirus typ 2 inte påvisats någonstans i världen. Därför har denna virusstam under 2016 tagits bort från de levande, försvagade poliovacciner som används främst i utvecklingsländer och de flesta laboratorier inklusive Folkhälsomyndighetens viruslaboratorium har under 2016 upphört med analyser som innefattar vildtyps poliovirus typ 2, allt detta för att minimera risken för att denna virustyp återigen skulle spridas.

Utfall

Under 2016 har inga fall av polio rapporterats i Sverige.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

För att bibehålla Sveriges status som poliofritt land och med tanke på risk för importfall av polio fortsätter den virologiska polioövervakningen i landet, som bland annat bygger på:

  • att man tänker på polio i diagnostiken av oklara förlamningssymtom och vid serös meningit (virusorsakad hjärnhinneinflammation)
  • att man skickar avföringsprov parallellt med isolat av enterovirus till Folkhälsomyndigheten för att kunna utesluta förekomst av poliovirus

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om polio

Mikrobiologi och laboratorieanalyser: Enterovirus (polioövervakning)

Sjukdomsstatistik Viral meningoencefalit