Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades tre fall av Q-feberinfektion (Coxiella burnetii) vilket är jämförbart med den senaste 10-årsperioden, med undantag för 2018–2019 (figur 1). Två av fallen var män och för ett av fallen saknades det uppgift om kön. Samtliga var över 50 år. För två fall rapporterades Etiopien respektive Spanien som smittland och ett fall saknade information om smittland. För ett fall nämndes opastöriserad kamelmjölk som trolig smittkälla.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av Q-feberinfektion under åren 2012–2021.

Stapeldiagrammet visar antalet rapporterade Q-feberfall under åren 2012 till 2021. Antalet fall varierar mellan ett och fyra per år bortsett från 2018 och 2019, då det var en topp med sju respektive elva fall. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer