Inga fall av röda hund rapporterades under året.

Epidemiologisk trend

Röda hund blev genom allmän vaccination sällsynt i Sverige redan i slutet av 1980-talet. Det sista inhemska fallet av medfödd röda hund i Sverige inträffade år 1985. Ingen pågående inhemsk smittspridning förekommer idag.

De senaste åren har endast ett fåtal fall, relaterade till importsmitta, rapporterats per år. Det stora antalet fall 2012 berodde på ett utbrott till följd av importsmitta i en befolkning med låg vaccinationstäckning.

Antalet rapporterade fall av röda hund 2006–2015.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2

2

0

1

3

5

50

0

1

0

Sammanfattning

Vaccinationsprogrammet mot röda hund har fungerat väl i Sverige och vi har inte haft någon inhemsk spridning sedan slutet av 1980-talet. Det är dock nödvändigt att hålla en fortsatt hög vaccinationstäckning inom barnvaccinationsprogrammet, vilket bidrar till att skydda icke-immuna kvinnor i fertil ålder. Det är också viktigt att antikroppsscreening av gravida avseende röda hund upprätthålls och att kvinnor som saknar immunitet erbjuds vaccination efter förlossningen som skydd vid en eventuell ytterligare graviditet. Detta gäller särskilt kvinnor med invandrarbakgrund, vilka visats sakna immunitet mot rubella i högre grad än svenskfödda kvinnor.

Förekomsten av röda hund i andra länder visar på vikten av att alla bör vara vaccinerade mot röda hund vid utlandsresor. Nationella vaccinationsprogram mot röda hund var under 2014 etablerade i 140 av WHO:s 194 medlemsländer med en genomsnittlig vaccinationstäckning om 46 procent. Endast ett fåtal länder i regionerna för Sydostasien och Afrika har vaccinationsprogram mot röda hund. Polen är fortfarande det land i Europa där flest fall rapporteras. Under 2015 sjönk dock antalet rapporterade fall i Polen till omkring 2 200 från nästan 6 000 fall 2014.