Sjukdomsinformation om röda hund

Lyssna

Röda hund (rubella) karakteriseras av röda hudutslag som sprider sig från ansiktet och nedåt på kroppen. Sjukdomen orsakas av ett virus som sprids med utandningsluften mellan människor. Sjukdomen är vanlig i länder utan vaccinationsprogram, men sällsynt i Sverige tack vare ett väl fungerande barnvaccinationsprogram.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar röda hund och hur sprids sjukdomen?

Sjukdomen orsakas av rubellavirus. Den enda värden för viruset är människan. Virus utsöndras med andningsluften, sprids via luften som droppsmitta och når nya mottagliga individer via luftvägarnas slemhinnor.

Röda hund – sjukdomsstatistik

Symtom och behandling

Av de barn och vuxna som smittas blir ungefär hälften sjuka. Röda hund har i dessa fall som regel ett mycket lindrigt förlopp. Sjukdomsbilden brukar karakteriseras av en lindrig övre luftvägsinfektion och hudutslag som först uppträder i ansiktet och sedan sprider sig till resten av kroppen. Utslagen är småfläckiga, rödaktiga och inte sammanflytande. Lymfkörtlarna i nacken brukar ofta vara förstorade och ömmande. Ibland uppträder inflammation i en eller flera leder i armar och ben, främst hos kvinnor. Dessa besvär brukar gå över på några månader. Hos vuxna kan också klåda ibland förekomma.

Röda hund kan dock vara allvarlig för foster, eftersom viruset kan orsaka fosterskador. En kvinna som saknar immunitet och som smittas i tidig graviditet löper stor risk att få missfall eller att föda ett barn med flera olika missbildningar i bland annat skelett, hjärna, ögon och öron.

Tiden från att man har smittats tills man blir sjuk (inkubationstiden) är oftast 17–18 dagar, men kan variera från 14 till 21 dagar.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomens utbredning övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och omvärldsbevakning.

Sjukdomen ingår också i ett mikrobiellt övervakningsprogram.

Mikrobiellt övervakningsprogram för rubella

Sjukdomen kan diagnosticeras på landets mikrobiologiska laboratorier. Folkhälsomyndigheten bedriver inte någon primärdiagnostik.

Att ställa diagnos enbart på den ofta mycket okarakteristiska sjukdomsbilden vid röda hund är mycket svårt. Andra virusinfektioner kan ge en likartad sjukdomsbild, och rubellaliknande hudutslag kan ses vid överkänslighet mot bland annat födoämnen. Diagnosen bör därför alltid bekräftas med laboratoriediagnostik.

Diagnosen brukar ställas serologiskt genom att man påvisar antikroppar mot rubellavirus i patientens blod. Molekylärbiologiska metoder finns också tillgängliga.

Förebyggande åtgärder

Det finns ett mycket effektivt kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Samtliga barn i Sverige erbjuds vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vuxna som inte har haft sjukdomen eller vaccinerat sig rekommenderas att vaccinera sig.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Röda hund är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Röda hund är också en smittspårningspliktig sjukdom, vilket innebär att både smittkällan och eventuella kontakter ska identifieras. Kontakter som saknar immunitet mot röda hund bör erbjudas vaccination.

Läs mer