Sjukdomsinformation om röda hund

Lyssna

Annan benämning: Rubella.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Röda hund räknas till de klassiska barnsjukdomarna. I Sverige har sjukdomen i det närmaste försvunnit sedan vi började vaccinera våra barn mot den. I utvecklingsländer utan allmän vaccination är röda hund dock fortfarande vanlig.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Sjukdomen orsakas av rubellavirus. Människan är enda reservoar. Smittämnet utsöndras med andningsluften, sprids via luften som droppsmitta och når nya mottagliga individer via luftvägarnas slemhinnor.

Inkubationstiden är vanligen 17–18 dygn (14–21 dygn).

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Röda hund har i regel ett mycket lindrigt förlopp, och många smittas utan att få några symtom överhuvudtaget (subklinisk infektion). Sjukdomsbilden karakteriseras annars av en lindrig övre luftvägsinfektion och ett hudutslag som först brukar uppträda i ansiktet och sedan sprider sig ner till bål och extremiteter. Utslaget är småfläckigt, rödaktigt och ej sammanflytande.

Klåda kan ibland förekomma hos vuxna. Lymfkörtlarna i nacken brukar ofta vara förstorade och ömmande. Ibland, främst hos kvinnor, uppträder inflammation i en till flera leder i armar och ben. Dessa besvär brukar gå över på några månader.

Det viktiga med röda hund är att sjukdomen kan orsaka fosterskador. En mottaglig kvinna, som smittas i tidig graviditet, löper stor risk att få missfall eller att föda ett barn med flera olika missbildningar i skelett, hjärna, ögon, öron med mera. Att ställa diagnos enbart på den ofta mycket okarakteristiska sjukdomsbilden vid röda hund är mycket svårt, andra virusinfektioner kan ge en likartad bild, och rubellaliknande hudutslag kan ses vid överkänslighet mot bland annat födoämnen.

Diagnosen bör alltid ställas serologiskt genom att man påvisar antikroppar mot rubellavirus i patientens blod.

Allmänt förebyggande åtgärder

Det finns ett mycket effektivt kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, och samtliga barn i Sverige erbjuds vaccination.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Röda hund är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Röda hund är en smittspårningspliktig sjukdom. Det är av intresse att ta reda på huruvida den sjuke vaccinerats eller ej, och om ej, varför så inte skett.

Kommentarer

Sedan allmän vaccination mot röda hund infördes för flickor under 1970-talet och för samtliga barn år 1982 har sjukdomen i Sverige blivit en sällsynthet. Det senaste inhemska fallet av medfödd röda hund inträffade 1985. Efter det har två barn fötts med medfödd röda hund, i 2011 respektive 2014. Mammorna till barnen var ovaccinerade och hade smittats utomlands.

Läs mer på andra webbplatser