RSV (Respiratory syncytial virus) – sjukdomsstatistik

Lyssna

RS-virus (Respiratory syncytial virus) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år. Folkhälsomyndigheten följer löpande RS-virusets spridning i Sverige genom frivillig rapportering av RS-virus diagnoser från landets laboratorier och en del barnkliniker. Övervakningen sker veckovis under perioden oktober-maj (vecka 40-20). Läget sammanfattas under denna period i veckorapporter som publiceras på webbplatsen. Efter varje säsong publicerar Folkhälsomyndigheten en säsongsrapport som sammanfattas på denna sida.

RSV veckorapporter

Sjukdomsinformation

Årsrapport

RSV 2020–2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Säsongen för respiratoriskt syncytial virus (RSV) 2020–2021 kom inte igång och tröskelvärdet för epidemistart passerades aldrig. Totalt rapporterades 195 laboratorieverifierade fall av RSV under övervakningsperioden (vecka 40 2020 till vecka 20 2021), vilket är det lägsta antalet sedan övervakningen påbörjades för 20 år sedan (figur 1). Sporadiska fall rapporterades under säsongen främst mot slutet av perioden (figur 2). Den uteblivna epidemin beror på en kombination av åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19, vilket även haft synbara effekter på spridningen av andra virusinfektioner.

Lite mer än hälften av säsongens fall (54 procent) påvisades bland barn under 5 år, av vilka 35 procent var under två år. Det motsvarade en incidens på 15 fall per 100 000 invånare. Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 16 procent av RSV-fallen motsvarade en incidens på ett fall per 100 000 invånare. Under säsongen diagnosticerades flest antal fall i Stockholm med 75 fall, följt av Västra Götaland med 18 fall.

Fler prover än vanligt analyserades för RSV under övervakningsperioden vecka 40 2020 till vecka 20 2021 (190 000), de flesta med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19). Flest prover analyserades under vecka 6–12 2021 då 10 000–12 000 analyser gjordes per vecka. Andelen positiva prover var hela säsongen på en extremt låg nivå, i genomsnitt 0,1 procent. Som högst var andelen positiva 0,3 procent enstaka veckor.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av RSV vecka 40, 2000 till vecka 20, 2021.

Linjediagram över två decenniers säsonger. En mer kraftig säsong syns varannan säsong, förutom 2010-2011, då två lika stora epidemier syns. Senaste säsongen 2020-2021 säsongen var mycket mild och är nästan inte synlig i diagrammet. Källa Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av RSV per vecka under säsongerna 2018–2019 till 2020–2021.

Linjediagram med tre säsonger. Högst topp syns säsongen 2018-2019. Säsongen 2020-2021 ligger nära noll. Källa: Folkälsomyndigheten.

Läs mer