Shigellainfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Shigellainfektion 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 187 fall av shigellainfektion motsvarande en incidens av 1,8 fall per 100 000 invånare, vilket är något fler fall jämfört med år 2020 (n=161). Andelen utlandssmittade fall var fortsatt lägre jämfört med före pandemin (figur 1). Knappt hälften av fallen smittades i Sverige (n=81), vilket är en ökning från föregående år (n=39, 24 procent). Av de utlandssmittade fallen (n=92) smittades flest personer i Irak, Kap Verde och Egypten. Medianåldern var 33 år (spridning 1-90 år) och drygt hälften av fallen var kvinnor. Högst incidens återfanns i åldersgruppen 1–4 år smittade utomlands (figur 2).

Totalt typades isolat från 77 fall (41 procent). Shigella sonnei var den vanligast förekommande arten (tabell 1).

Enligt falldefinitionen räknas endast odlingsverifierade fall som bekräftade fall av shigella. De senaste åren har några regioner övergått från odling till PCR som primär diagnostik. Den PCR-baserade metoden kan inte skilja mellan shigella och EIEC utan båda anmäls som misstänkt fall av shigella. De prover som sedan kan odlas fram som shigella blir bekräftade fall, övriga kvarstår som misstänkta. Ändringen till en mer känslig diagnostisk metod kan påverka antalet anmälda fall, vilket delvis kan förklara varför andelen misstänkta fall har ökat sedan 2017 (figur 3). År 2021 utgjorde andelen bekräftade fall 41 procent (n=77/187).

Figur 1. Antalet rapporterade fall av shigellainfektion smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt under åren 2012–2021.

Linjediagram över antalet fall av shigella år 2012-2021 per smittland. En topp i antalet utlandssmittade fall ses 2019 och därefter kraftigt nergång troligen till följd av pandemin och minskat resande. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av shigellainfektion per åldersgrupp smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt under år 2021.

Stapeldiagram över incidensen av shigellafall per åldersgrupp och smittland 2021. Högst incidens ses i gruppen 1-4 år smittad utomlands. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 1. Antalet typade isolat per shigellaart under år 2021.
SmittlandS. sonneiS. flexneriS. boydiiTotalt
Sverige 24 15 2 41
Utland 27 6 3 36
Okänt 0 0 0 0
Totalt 51 21 5 77

Figur 3. Antalet bekräftade samt misstänkta fall av shigella under åren 2017–2021.

Stapeldiagram över antalet PCR-positiva (misstänkta) respektive odlingsverifierade (bekräftade) fall av shigella åren 2017-2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Samtliga fall av Shigellainfektion – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Blekinge 0 / 0 2 / 1,26 1 / 0,63 1 / 0,63 3 / 1,88 0 / 0 1 / 0,63 2 / 1,26 1 / 0,64 1 / 0,65 2 / 1,31
Dalarna 1 / 0,35 2 / 0,69 7 / 2,43 6 / 2,09 16 / 5,56 9 / 3,13 8 / 2,80 4 / 1,41 13 / 4,63 3 / 1,08 8 / 2,88
Gotland 0 / 0 2 / 3,27 12 / 19,67 0 / 0 3 / 5,03 9 / 15,19 1 / 1,71 1 / 1,72 4 / 6,97 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 10 / 3,48 5 / 1,74 0 / 0 1 / 0,35 9 / 3,13 4 / 1,40 4 / 1,40 3 / 1,05 1 / 0,35 5 / 1,79 2 / 0,72
Halland 6 / 1,75 24 / 7,00 9 / 2,65 17 / 5,05 35 / 10,48 14 / 4,25 5 / 1,54 8 / 2,50 18 / 5,72 13 / 4,18 12 / 3,91
Jämtland 2 / 1,51 3 / 2,26 2 / 1,51 1 / 0,76 13 / 9,94 0 / 0 2 / 1,54 1 / 0,78 0 / 0 2 / 1,58 0 / 0
Jönköping 11 / 2,98 6 / 1,63 1 / 0,27 5 / 1,37 9 / 2,48 15 / 4,16 7 / 1,96 8 / 2,27 7 / 2,01 12 / 3,49 14 / 4,10
Kalmar 0 / 0 1 / 0,40 1 / 0,40 0 / 0 1 / 0,41 3 / 1,23 0 / 0 2 / 0,83 3 / 1,26 2 / 0,85 5 / 2,14
Kronoberg 0 / 0 8 / 3,92 4 / 1,97 2 / 0,99 5 / 2,48 4 / 2,00 4 / 2,03 1 / 0,51 7 / 3,66 7 / 3,70 11 / 5,88
Norrbotten 2 / 0,80 0 / 0 1 / 0,40 3 / 1,20 6 / 2,40 5 / 2,00 4 / 1,59 2 / 0,80 2 / 0,80 4 / 1,60 1 / 0,40
Skåne 41 / 2,90 40 / 2,83 18 / 1,28 12 / 0,86 39 / 2,83 53 / 3,89 31 / 2,31 17 / 1,28 42 / 3,22 55 / 4,27 47 / 3,69
Stockholm 70 / 2,87 155 / 6,35 32 / 1,32 32 / 1,34 81 / 3,41 67 / 2,86 63 / 2,73 74 / 3,26 85 / 3,81 122 / 5,55 104 / 4,81
Södermanland 5 / 1,65 14 / 4,63 4 / 1,33 5 / 1,67 12 / 4,03 8 / 2,71 3 / 1,03 10 / 3,47 7 / 2,47 9 / 3,21 9 / 3,24
Uppsala 10 / 2,50 22 / 5,49 12 / 3,04 4 / 1,03 11 / 2,87 9 / 2,39 11 / 2,98 6 / 1,66 15 / 4,24 13 / 3,73 21 / 6,08
Värmland 0 / 0 1 / 0,35 3 / 1,06 0 / 0 4 / 1,42 5 / 1,78 6 / 2,14 9 / 3,22 4 / 1,45 8 / 2,91 5 / 1,83
Västerbotten 7 / 2,53 19 / 6,88 8 / 2,91 0 / 0 16 / 5,89 13 / 4,81 6 / 2,23 3 / 1,13 9 / 3,42 11 / 4,19 5 / 1,91
Västernorrland 1 / 0,41 16 / 6,58 6 / 2,46 0 / 0 5 / 2,04 4 / 1,63 2 / 0,81 2 / 0,81 4 / 1,64 5 / 2,06 5 / 2,06
Västmanland 1 / 0,36 6 / 2,14 0 / 0 0 / 0 4 / 1,45 8 / 2,92 8 / 2,95 11 / 4,11 15 / 5,68 7 / 2,67 5 / 1,93
Västra Götaland 41 / 2,33 99 / 5,63 62 / 3,55 65 / 3,75 230 / 13,33 129 / 7,54 34 / 2,01 50 / 2,99 57 / 3,46 31 / 1,90 67 / 4,15
Örebro 1 / 0,32 7 / 2,27 3 / 0,98 1 / 0,33 9 / 2,95 4 / 1,32 5 / 1,67 9 / 3,05 9 / 3,09 10 / 3,47 8 / 2,80
Östergötland 1 / 0,21 2 / 0,42 1 / 0,21 6 / 1,28 12 / 2,58 7 / 1,52 8 / 1,75 9 / 1,99 8 / 1,80 4 / 0,90 4 / 0,91
Totalt 210 / 2,00 434 / 4,12 187 / 1,79 161 / 1,55 523 / 5,06 370 / 3,62 213 / 2,10 232 / 2,32 311 / 3,16 324 / 3,32 335 / 3,47

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Ålder 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 11.2% 12.2% 6.2% 9.3% 8.3% 7.9% 9.9% 10.2% 5.8% 9.5% 8.2% 8.5% 5.7% 7.8% 6.8% 4.2% 7.4% 6.7% 5.7% 10.7% 8.4% 6.2% 8.3% 9.8% 10.4% 8.8%
5 - 9 8.0% 8.0% 5.5% 7.8% 6.4% 5.6% 11.2% 5.4% 3.7% 5.3% 2.7% 5.2% 3.9% 3.6% 4.5% 5.1% 5.3% 7.1% 4.8% 6.7% 10.8% 6.4% 7.3% 6.8% 7.7% 6.0%
10 - 14 3.9% 4.8% 3.1% 4.2% 3.5% 4.6% 5.6% 2.5% 2.7% 4.7% 0.9% 3.0% 1.9% 2.1% 3.8% 2.9% 3.4% 3.6% 3.1% 4.3% 4.7% 3.3% 5.2% 2.1% 4.2% 3.6%
15 - 19 3.4% 3.7% 4.3% 4.5% 2.9% 5.1% 5.6% 4.5% 5.2% 5.6% 3.3% 6.8% 3.4% 5.5% 4.5% 4.2% 6.9% 5.3% 5.0% 4.3% 5.0% 2.4% 3.0% 3.6% 5.1% 4.9%
20 - 29 15.4% 17.1% 20.4% 17.0% 16.7% 18.3% 16.8% 21.8% 18.2% 15.5% 20.1% 17.1% 21.0% 17.9% 17.1% 19.5% 22.3% 20.6% 23.7% 22.5% 17.6% 22.7% 20.4% 20.5% 21.2% 25.8%
30 - 39 17.7% 17.1% 15.5% 13.9% 12.7% 17.3% 12.0% 20.2% 20.3% 16.4% 14.9% 15.6% 15.0% 14.9% 15.7% 17.8% 13.9% 16.5% 15.7% 15.8% 24.5% 21.1% 20.8% 20.7% 18.4% 20.4%
40 - 49 10.5% 11.7% 13.6% 11.2% 15.9% 12.2% 12.5% 12.2% 14.1% 17.9% 15.8% 14.3% 16.8% 14.4% 15.4% 18.0% 11.6% 13.3% 14.4% 17.7% 10.8% 11.8% 12.1% 14.5% 13.1% 12.3%
50 - 59 16.8% 11.7% 16.1% 15.2% 14.8% 15.9% 12.5% 12.8% 13.2% 9.2% 15.8% 14.7% 13.2% 16.6% 16.2% 15.3% 14.9% 13.9% 15.0% 10.2% 11.3% 16.1% 13.5% 15.5% 13.5% 10.6%
60 - 69 6.4% 5.8% 9.3% 11.2% 10.8% 9.8% 7.3% 8.0% 12.9% 11.0% 12.5% 11.2% 13.4% 12.1% 12.5% 9.7% 11.8% 9.7% 9.5% 5.6% 5.5% 6.6% 6.4% 4.4% 3.9% 5.7%
70 - 79 3.2% 4.8% 3.1% 3.6% 5.9% 2.3% 5.6% 1.6% 3.0% 3.8% 4.5% 2.2% 3.9% 3.8% 3.0% 1.9% 1.8% 2.4% 2.3% 1.8% 0.7% 2.5% 2.0% 1.4% 1.7% 1.2%
80+ 2.9% 2.6% 2.4% 1.5% 1.6% 0.4% 0.8% 0.3% 0.3% 0.5% 0.9% 0.8% 1.2% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.3% 0.2% 0.0% 0.2% 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.3%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Kön 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 45.3% 44.3% 50.3% 47.2% 49.7% 52.5% 43.1% 52.0% 51.8% 45.3% 46.0% 45.1% 44.5% 43.7% 43.9% 42.3% 43.3% 39.4% 44.1% 43.2% 40.3% 42.4% 48.2% 43.5% 40.9% 44.2%
Kvinna 54.6% 55.6% 49.6% 52.7% 50.0% 47.4% 56.8% 47.9% 48.1% 54.6% 53.9% 54.8% 55.4% 56.2% 56.0% 57.6% 56.6% 60.4% 55.8% 55.3% 59.1% 57.2% 51.5% 55.1% 57.8% 55.1%
Okänd 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 1.5% 0.6% 0.4% 0.3% 1.4% 1.3% 0.7%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 11.0% 20.0% 44.0% 24.0% 24.0% 20.0% 23.0% 31.0% 31.0% 23.0% 17.0% 10.0% 19.0% 15.0% 20.0% 25.0% 16.0% 16.0% 18.0% 8.0% 15.0% 16.0% 12.0% 15.0% 21.0% 14.0% 15.0%
Andel smittade utomlands: 75.0% 72.0% 49.0% 74.0% 75.0% 79.0% 77.0% 69.0% 68.0% 77.0% 83.0% 89.0% 81.0% 85.0% 80.0% 75.0% 84.0% 84.0% 79.0% 85.0% 82.0% 82.0% 86.0% 81.0% 75.0% 80.0% 77.0%
Andel som saknar uppgift: 14.0% 8.0% 7.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 7.0% 3.0% 2.0% 2.0% 4.0% 4.0% 6.0% 8.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2023

Totalt 210 rapporterade fall
 • 23 (11.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 157 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 30 (14.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Tanzania - 21
 2. Sydafrika - 21
 3. Indien - 15
 4. Pakistan - 11
 5. Kenya - 10
 6. Kap Verde - 7
 7. Egypten - 7
 8. Thailand - 5
 9. Indonesien - 5
 10. Mexiko - 5
 11. Colombia - 4
 12. Eritrea - 3
 13. Etiopien - 3
 14. Afrika - 3

År 2022

Totalt 434 rapporterade fall
 • 87 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 311 (72.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 36 (8.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Kap Verde - 41
 2. Egypten - 22
 3. Pakistan - 20
 4. Turkiet - 19
 5. Irak - 16
 6. Etiopien - 15
 7. Somalia - 15
 8. Mexiko - 15
 9. Indien - 14
 10. Tanzania - 10
 11. Kenya - 8
 12. Afrika - 7
 13. Sydafrika - 7
 14. Marocko - 6

År 2021

Totalt 187 rapporterade fall
 • 82 (44.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 91 (49.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Irak - 17
 2. Kap Verde - 8
 3. Somalia - 7
 4. Egypten - 7
 5. Sudan - 6
 6. Libanon - 6
 7. Tanzania - 4
 8. Gambia - 3
 9. Turkiet - 3
 10. Etiopien - 3
 11. Pakistan - 2
 12. Mexiko - 2
 13. Seychellerna - 2
 14. Syrien - 2

År 2020

Totalt 161 rapporterade fall
 • 39 (24.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 119 (74.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 14
 2. Kap Verde - 9
 3. Tanzania - 9
 4. Indonesien - 8
 5. Thailand - 7
 6. Sydafrika - 7
 7. Egypten - 6
 8. Peru - 5
 9. Pakistan - 4
 10. Afrika - 4
 11. Filippinerna - 4
 12. Gambia - 3
 13. Etiopien - 3
 14. Kambodja - 3
 15. Kenya - 3

År 2019

Totalt 523 rapporterade fall
 • 123 (24.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 393 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 54
 2. Kap Verde - 29
 3. Indien - 27
 4. Kenya - 23
 5. Irak - 20
 6. Pakistan - 14
 7. Gambia - 14
 8. Somalia - 12
 9. Mexiko - 12
 10. Tanzania - 11
 11. Thailand - 9
 12. Turkiet - 9
 13. Indonesien - 9
 14. Marocko - 8
 15. Sydafrika - 8

År 2018

Totalt 370 rapporterade fall
 • 73 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 293 (79.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 31
 2. Egypten - 30
 3. Kap Verde - 20
 4. Albanien - 19
 5. Pakistan - 12
 6. Irak - 11
 7. Marocko - 10
 8. Peru - 10
 9. Etiopien - 8
 10. Tanzania - 7
 11. Kuba - 6
 12. Tyskland - 5
 13. Somalia - 5
 14. Thailand - 5
 15. Filippinerna - 5

År 2017

Totalt 213 rapporterade fall
 • 48 (23.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 164 (77.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 13
 2. Indonesien - 12
 3. Indien - 12
 4. Kap Verde - 9
 5. Pakistan - 9
 6. Tanzania - 8
 7. Irak - 6
 8. Turkiet - 6
 9. Kenya - 6
 10. Libanon - 5
 11. Mexiko - 5
 12. Marocko - 4
 13. Dominikanska republiken - 4
 14. Somalia - 4
 15. Thailand - 4

År 2016

Totalt 232 rapporterade fall
 • 71 (31.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 160 (69.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 21
 2. Egypten - 10
 3. Libanon - 9
 4. Kuba - 9
 5. Tanzania - 8
 6. Marocko - 6
 7. Thailand - 6
 8. Mexiko - 6
 9. Spanien - 6
 10. Irak - 4
 11. Etiopien - 4
 12. Somalia - 4
 13. Grekland - 3
 14. Kap Verde - 3
 15. Eritrea - 3

År 2015

Totalt 311 rapporterade fall
 • 96 (31.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 213 (68.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 18
 2. Egypten - 16
 3. Marocko - 9
 4. Irak - 8
 5. Etiopien - 8
 6. Tanzania - 8
 7. Kap Verde - 8
 8. Thailand - 8
 9. Dominikanska republiken - 7
 10. Somalia - 7
 11. Libanon - 6
 12. Afghanistan - 6
 13. Filippinerna - 6
 14. Indonesien - 5
 15. Spanien - 5

År 2014

Totalt 324 rapporterade fall
 • 73 (23.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 249 (77.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 23
 2. Tanzania - 21
 3. Marocko - 12
 4. Etiopien - 10
 5. Spanien - 10
 6. Egypten - 9
 7. Thailand - 8
 8. Turkiet - 7
 9. Filippinerna - 7
 10. Irak - 6
 11. Kap Verde - 6
 12. Eritrea - 6
 13. Indonesien - 6
 14. Dominikanska republiken - 5
 15. Pakistan - 5

År 2013

Totalt 335 rapporterade fall
 • 56 (17.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 279 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 56
 2. Indien - 29
 3. Turkiet - 20
 4. Tanzania - 19
 5. Etiopien - 10
 6. Somalia - 8
 7. Marocko - 7
 8. Pakistan - 7
 9. Thailand - 6
 10. Kenya - 6
 11. Libanon - 5
 12. Kap Verde - 5
 13. Indonesien - 5
 14. Uzbekistan - 5
 15. Vietnam - 4

År 2012

Totalt 328 rapporterade fall
 • 33 (10.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 293 (89.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 51
 2. Egypten - 21
 3. Turkiet - 18
 4. Tanzania - 14
 5. Kap Verde - 14
 6. Eritrea - 10
 7. Indonesien - 9
 8. Irak - 8
 9. Thailand - 8
 10. Etiopien - 6
 11. Nepal - 6
 12. Marocko - 6
 13. Gambia - 6
 14. Kenya - 6
 15. Kina - 5

År 2011

Totalt 454 rapporterade fall
 • 85 (19.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 367 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 119
 2. Indien - 56
 3. Tanzania - 15
 4. Kenya - 13
 5. Kap Verde - 12
 6. Irak - 9
 7. Eritrea - 7
 8. Nepal - 6
 9. Peru - 6
 10. Pakistan - 6
 11. Spanien - 6
 12. Jordanien - 5
 13. Etiopien - 4
 14. Libanon - 4
 15. Thailand - 4

År 2010

Totalt 557 rapporterade fall
 • 83 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 473 (85.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 195
 2. Indien - 63
 3. Tunisien - 27
 4. Tanzania - 12
 5. Irak - 10
 6. Syrien - 7
 7. Kap Verde - 6
 8. Mexiko - 6
 9. Kenya - 6
 10. Libanon - 5
 11. Jordanien - 5
 12. Thailand - 5
 13. Bolivia - 5
 14. Vietnam - 5
 15. Indonesien - 5

År 2009

Totalt 469 rapporterade fall
 • 94 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 374 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 120
 2. Indien - 53
 3. Tunisien - 17
 4. Irak - 11
 5. Etiopien - 11
 6. Tanzania - 9
 7. Israel - 9
 8. Jordanien - 8
 9. Marocko - 7
 10. Turkiet - 7
 11. Kenya - 7
 12. Syrien - 6
 13. Libanon - 6
 14. Peru - 5
 15. Thailand - 5

År 2008

Totalt 596 rapporterade fall
 • 147 (25.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 447 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 105
 2. Egypten - 102
 3. Kap Verde - 17
 4. Tunisien - 17
 5. Thailand - 11
 6. Portugal - 8
 7. Irak - 8
 8. Etiopien - 8
 9. Brasilien - 8
 10. Marocko - 8
 11. Mexiko - 8
 12. Kina - 7
 13. Jordanien - 7
 14. Uzbekistan - 7
 15. Kenya - 7

År 2007

Totalt 470 rapporterade fall
 • 73 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 395 (84.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 97
 2. Indien - 64
 3. Kap Verde - 25
 4. Turkiet - 14
 5. Venezuela - 12
 6. Irak - 9
 7. Marocko - 9
 8. Gambia - 9
 9. Tanzania - 8
 10. Brasilien - 7
 11. Thailand - 7
 12. Serbien och Montenegro - 6
 13. Tunisien - 6
 14. Kenya - 6
 15. Bulgarien - 6

År 2006

Totalt 429 rapporterade fall
 • 68 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 359 (84.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 86
 2. Indien - 62
 3. Tunisien - 17
 4. Venezuela - 16
 5. Turkiet - 12
 6. Irak - 9
 7. Kina - 9
 8. Tanzania - 9
 9. Brasilien - 8
 10. Peru - 7
 11. Kap Verde - 7
 12. Thailand - 7
 13. Syrien - 5
 14. Afrika - 5
 15. Marocko - 5

År 2005

Totalt 576 rapporterade fall
 • 104 (18.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 456 (79.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 185
 2. Indien - 56
 3. Turkiet - 18
 4. Tunisien - 14
 5. Brasilien - 13
 6. Mexiko - 12
 7. Pakistan - 9
 8. Bulgarien - 7
 9. Filippinerna - 7
 10. Venezuela - 7
 11. Irak - 6
 12. Afrika - 6
 13. Marocko - 6
 14. Peru - 6

År 2004

Totalt 471 rapporterade fall
 • 38 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 401 (85.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 32 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 89
 2. Indien - 61
 3. Kenya - 20
 4. Turkiet - 16
 5. Irak - 13
 6. Thailand - 13
 7. Brasilien - 12
 8. Sri Lanka - 10
 9. Dominikanska republiken - 9
 10. Peru - 8
 11. Pakistan - 8
 12. Gambia - 8
 13. Tunisien - 8
 14. Mexiko - 8

År 2003

Totalt 372 rapporterade fall
 • 56 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 304 (82.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 41
 2. Indien - 33
 3. Turkiet - 17
 4. Brasilien - 15
 5. Tunisien - 13
 6. Tanzania - 10
 7. Marocko - 10
 8. Kina - 9
 9. Irak - 7
 10. Pakistan - 7
 11. Eritrea - 6
 12. Gambia - 6
 13. Bulgarien - 6
 14. Afrika - 5

År 2002

Totalt 379 rapporterade fall
 • 59 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 309 (82.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 32
 2. Turkiet - 29
 3. Indien - 28
 4. Thailand - 18
 5. Syrien - 14
 6. Eritrea - 11
 7. Tunisien - 11
 8. Brasilien - 10
 9. Ryssland - 10
 10. Indonesien - 8
 11. Tanzania - 7
 12. Vietnam - 7
 13. Irak - 6
 14. Kina - 6

År 2001

Totalt 540 rapporterade fall
 • 66 (12.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 464 (86.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 132
 2. Turkiet - 61
 3. Indien - 35
 4. Thailand - 22
 5. Marocko - 19
 6. Irak - 11
 7. Tanzania - 11
 8. Bulgarien - 11
 9. Dominikanska republiken - 10
 10. Gambia - 10
 11. Pakistan - 9
 12. Indonesien - 8
 13. Brasilien - 7
 14. Eritrea - 7

År 2000

Totalt 493 rapporterade fall
 • 75 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 401 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 90
 2. Indien - 31
 3. Dominikanska republiken - 28
 4. Turkiet - 19
 5. Thailand - 15
 6. Brasilien - 14
 7. Indonesien - 11
 8. Mexiko - 11
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 10
 10. Iran - 10
 11. Irak - 9
 12. Libanon - 9
 13. Kenya - 8
 14. Tanzania - 7

År 1999

Totalt 468 rapporterade fall
 • 98 (21.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 353 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 54
 2. Indien - 44
 3. Turkiet - 30
 4. Mexiko - 16
 5. Marocko - 13
 6. Tunisien - 13
 7. Thailand - 12
 8. Indonesien - 12
 9. Syrien - 11
 10. Dominikanska republiken - 11
 11. Kina - 8
 12. Tanzania - 8
 13. Kuba - 8
 14. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6

År 1998

Totalt 584 rapporterade fall
 • 81 (14.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 468 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 35 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 99
 2. Indien - 44
 3. Thailand - 33
 4. Egypten - 31
 5. Tunisien - 17
 6. Pakistan - 15
 7. Venezuela - 15
 8. Indonesien - 12
 9. Kuba - 12
 10. Marocko - 11
 11. Syrien - 10
 12. Gambia - 9
 13. Irak - 8
 14. Kina - 8

År 1997

Totalt 631 rapporterade fall
 • 92 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 486 (77.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 53 (8.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 89
 2. Indien - 50
 3. Egypten - 48
 4. Grekland - 25
 5. Gambia - 20
 6. Tunisien - 19
 7. Indonesien - 16
 8. Marocko - 12
 9. Mexiko - 11
 10. Asien - 10
 11. Irak - 10
 12. Kuba - 10
 13. Kenya - 10
 14. Pakistan - 9