Shigellainfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Shigellainfektion 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 434 fall av shigellainfektion motsvarande en incidens av 4,1 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning jämfört med 2021 (n=187) och fler fall sågs bland personer smittade utanför Sverige (figur 1). Medianåldern var 33 år (spridning 0–95 år) och 55 procent av fallen var kvinnor (n=237). Likt föregående år var incidensen högst bland barn i åldersgruppen 1–4 år som hade smittats utomlands (figur 2). Andelen fall smittade i Sverige var 20 procent (n=87). Majoriteten av fallen hade smittats utomlands (n=311; 72 procent) och bland dessa rapporterades flest ha smittats i Kap Verde (n=42) följt av Egypten (n=22) och Pakistan (n=20).

I slutet av året sågs en ökning av antalet fall med smittland Kap Verde. Samtidigt rapporterade andra länder ökningar av shigellafall med resekoppling till Kap Verde. Utbrottet utreddes av ECDC och WHO tillsammans med myndigheterna på Kap Verde. En smittkälla kunde inte identifieras, men smitta via livsmedel var den mest troliga orsaken.

Flera regioner har succesivt övergått från odling till PCR som primär diagnostik för påvisning av bakteriella tarmpatogener. Den PCR-baserade metodiken kan inte skilja mellan shigella och EIEC. Därför anmäls ett PCR-positivt fynd av shigella/EIEC som misstänkt fall av shigella. I de fall shigella kan odlas fram vid PCR-styrd odling blir det ett bekräftade fall, övriga kvarstår som misstänkta. Totalt typades isolat från 173 fall (40 procent) se figur 3. Shigella sonnei var den vanligast förekommande arten (tabell 1).

I början av 2022 rapporterade Storbritannien om en ökning av fall av extremt antibiotikaresistenta Shigella sonnei-infektioner, främst hos män som har sex med män (MSM). Med anledning av detta satte Folkhälsomyndigheten under våren upp ett larm för tidig varning för dessa stammar i det svenska övervakningssystemet Svebar. Av drygt 20 inskickade isolat från landets laboratorier var två genetiskt relaterade till den brittiska utbrottsstammen. Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa utvecklingen via Svebar.

Att antalet fall av shigellainfektioner ökade kraftigt under 2022 beror framförallt på ökningen av personer som smittades utanför Sverige.

Figur 1. Incidensen av shigellainfektion för fall smittade i Sverige, smittade utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt smittade under åren 2013–2022.

En ökning av incidensen ses under åren 2018-2019 följt av en nedgång. Incidensen ökade under 2022 till nästan samma nivåer som innan pandemin.

Figur 2. Incidensen av shigellainfektion per åldersgrupp smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt under 2022.

Högst incidens ses bland barn 1-4 år smittade utanför Sverige. Även för fall smittade i Sverige ses högst incidens i åldergruppen 1-4 år och 5-9 år.

Tabell 1. Antalet typade isolat uppdelat per art under 2022.
Smittland S. sonnei S. flexneri S. boydii S. dysenteriae Totalt
Sverige 33 15 5 0 53
Utland 76 30 8 2 116
Okänt 2 2 0 0 4
Totalt 111 47 13 2 173

Figur 3. Antalet bekräftade samt misstänkta fall av shigella under åren 2017–2022.

Andelen bekräftade fall har stadigt sjunkit och har de två senaste åren legat på 40 procent.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Shigellainfektion – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 3 / 1,89 2 / 1,26 1 / 0,63 1 / 0,63 3 / 1,88 0 / 0 1 / 0,63 2 / 1,26 1 / 0,64 1 / 0,65
Dalarna 5 / 1,73 6 / 2,08 2 / 0,69 7 / 2,43 6 / 2,09 16 / 5,56 9 / 3,13 8 / 2,80 4 / 1,41 13 / 4,63 3 / 1,08
Gotland 0 / 0 0 / 0 2 / 3,27 12 / 19,67 0 / 0 3 / 5,03 9 / 15,19 1 / 1,71 1 / 1,72 4 / 6,97 0 / 0
Gävleborg 1 / 0,35 23 / 8,00 5 / 1,74 0 / 0 1 / 0,35 9 / 3,13 4 / 1,40 4 / 1,40 3 / 1,05 1 / 0,35 5 / 1,79
Halland 0 / 0 23 / 6,71 24 / 7,00 9 / 2,65 17 / 5,05 35 / 10,48 14 / 4,25 5 / 1,54 8 / 2,50 18 / 5,72 13 / 4,18
Jämtland 0 / 0 5 / 3,77 3 / 2,26 2 / 1,51 1 / 0,76 13 / 9,94 0 / 0 2 / 1,54 1 / 0,78 0 / 0 2 / 1,58
Jönköping 1 / 0,27 18 / 4,88 6 / 1,63 1 / 0,27 5 / 1,37 9 / 2,48 15 / 4,16 7 / 1,96 8 / 2,27 7 / 2,01 12 / 3,49
Kalmar 0 / 0 2 / 0,81 1 / 0,40 1 / 0,40 0 / 0 1 / 0,41 3 / 1,23 0 / 0 2 / 0,83 3 / 1,26 2 / 0,85
Kronoberg 1 / 0,49 7 / 3,43 8 / 3,92 4 / 1,97 2 / 0,99 5 / 2,48 4 / 2,00 4 / 2,03 1 / 0,51 7 / 3,66 7 / 3,70
Norrbotten 5 / 2,01 5 / 2,01 0 / 0 1 / 0,40 3 / 1,20 6 / 2,40 5 / 2,00 4 / 1,59 2 / 0,80 2 / 0,80 4 / 1,60
Skåne 16 / 1,13 113 / 7,99 40 / 2,83 18 / 1,28 12 / 0,86 39 / 2,83 53 / 3,89 31 / 2,31 17 / 1,28 42 / 3,22 55 / 4,27
Stockholm 28 / 1,15 249 / 10,20 155 / 6,35 32 / 1,32 32 / 1,34 81 / 3,41 67 / 2,86 63 / 2,73 74 / 3,26 85 / 3,81 122 / 5,55
Södermanland 0 / 0 37 / 12,23 14 / 4,63 4 / 1,33 5 / 1,67 12 / 4,03 8 / 2,71 3 / 1,03 10 / 3,47 7 / 2,47 9 / 3,21
Uppsala 3 / 0,75 31 / 7,74 22 / 5,49 12 / 3,04 4 / 1,03 11 / 2,87 9 / 2,39 11 / 2,98 6 / 1,66 15 / 4,24 13 / 3,73
Värmland 0 / 0 5 / 1,76 1 / 0,35 3 / 1,06 0 / 0 4 / 1,42 5 / 1,78 6 / 2,14 9 / 3,22 4 / 1,45 8 / 2,91
Västerbotten 1 / 0,36 17 / 6,15 19 / 6,88 8 / 2,91 0 / 0 16 / 5,89 13 / 4,81 6 / 2,23 3 / 1,13 9 / 3,42 11 / 4,19
Västernorrland 0 / 0 9 / 3,70 16 / 6,58 6 / 2,46 0 / 0 5 / 2,04 4 / 1,63 2 / 0,81 2 / 0,81 4 / 1,64 5 / 2,06
Västmanland 0 / 0 4 / 1,42 6 / 2,14 0 / 0 0 / 0 4 / 1,45 8 / 2,92 8 / 2,95 11 / 4,11 15 / 5,68 7 / 2,67
Västra Götaland 16 / 0,91 146 / 8,30 99 / 5,63 62 / 3,55 65 / 3,75 230 / 13,33 129 / 7,54 34 / 2,01 50 / 2,99 57 / 3,46 31 / 1,90
Örebro 0 / 0 22 / 7,15 7 / 2,27 3 / 0,98 1 / 0,33 9 / 2,95 4 / 1,32 5 / 1,67 9 / 3,05 9 / 3,09 10 / 3,47
Östergötland 1 / 0,21 3 / 0,64 2 / 0,42 1 / 0,21 6 / 1,28 12 / 2,58 7 / 1,52 8 / 1,75 9 / 1,99 8 / 1,80 4 / 0,90
Totalt 78 / 0,74 728 / 6,92 434 / 4,12 187 / 1,79 161 / 1,55 523 / 5,06 370 / 3,62 213 / 2,10 232 / 2,32 311 / 3,16 324 / 3,32

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 9.7% 11.2% 12.2% 6.2% 9.3% 8.3% 7.9% 9.9% 10.2% 5.8% 9.5% 8.2% 8.5% 5.7% 7.8% 6.8% 4.2% 7.4% 6.7% 5.7% 10.7% 8.4% 6.2% 8.3% 9.8% 10.4% 8.8%
5 - 9 7.8% 8.0% 8.0% 5.5% 7.8% 6.4% 5.6% 11.2% 5.4% 3.7% 5.3% 2.7% 5.2% 3.9% 3.6% 4.5% 5.1% 5.3% 7.1% 4.8% 6.7% 10.8% 6.4% 7.3% 6.8% 7.7% 6.0%
10 - 14 4.5% 3.9% 4.8% 3.1% 4.2% 3.5% 4.6% 5.6% 2.5% 2.7% 4.7% 0.9% 3.0% 1.9% 2.1% 3.8% 2.9% 3.4% 3.6% 3.1% 4.3% 4.7% 3.3% 5.2% 2.1% 4.2% 3.6%
15 - 19 4.1% 3.4% 3.7% 4.3% 4.5% 2.9% 5.1% 5.6% 4.5% 5.2% 5.6% 3.3% 6.8% 3.4% 5.5% 4.5% 4.2% 6.9% 5.3% 5.0% 4.3% 5.0% 2.4% 3.0% 3.6% 5.1% 4.9%
20 - 29 13.8% 15.4% 17.1% 20.4% 17.0% 16.7% 18.3% 16.8% 21.8% 18.2% 15.5% 20.1% 17.1% 21.0% 17.9% 17.1% 19.5% 22.3% 20.6% 23.7% 22.5% 17.6% 22.7% 20.4% 20.5% 21.2% 25.8%
30 - 39 14.0% 17.7% 17.1% 15.5% 13.9% 12.7% 17.3% 12.0% 20.2% 20.3% 16.4% 14.9% 15.6% 15.0% 14.9% 15.7% 17.8% 13.9% 16.5% 15.7% 15.8% 24.5% 21.1% 20.8% 20.7% 18.4% 20.4%
40 - 49 13.8% 10.5% 11.7% 13.6% 11.2% 15.9% 12.2% 12.5% 12.2% 14.1% 17.9% 15.8% 14.3% 16.8% 14.4% 15.4% 18.0% 11.6% 13.3% 14.4% 17.7% 10.8% 11.8% 12.1% 14.5% 13.1% 12.3%
50 - 59 13.1% 16.8% 11.7% 16.1% 15.2% 14.8% 15.9% 12.5% 12.8% 13.2% 9.2% 15.8% 14.7% 13.2% 16.6% 16.2% 15.3% 14.9% 13.9% 15.0% 10.2% 11.3% 16.1% 13.5% 15.5% 13.5% 10.6%
60 - 69 11.2% 6.4% 5.8% 9.3% 11.2% 10.8% 9.8% 7.3% 8.0% 12.9% 11.0% 12.5% 11.2% 13.4% 12.1% 12.5% 9.7% 11.8% 9.7% 9.5% 5.6% 5.5% 6.6% 6.4% 4.4% 3.9% 5.7%
70 - 79 5.9% 3.2% 4.8% 3.1% 3.6% 5.9% 2.3% 5.6% 1.6% 3.0% 3.8% 4.5% 2.2% 3.9% 3.8% 3.0% 1.9% 1.8% 2.4% 2.3% 1.8% 0.7% 2.5% 2.0% 1.4% 1.7% 1.2%
80+ 1.6% 2.9% 2.6% 2.4% 1.5% 1.6% 0.4% 0.8% 0.3% 0.3% 0.5% 0.9% 0.8% 1.2% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.3% 0.2% 0.0% 0.2% 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.3%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 48.0% 45.3% 44.3% 50.3% 47.2% 49.7% 52.5% 43.1% 52.0% 51.8% 45.3% 46.0% 45.1% 44.5% 43.7% 43.9% 42.3% 43.3% 39.4% 44.1% 43.2% 40.3% 42.4% 48.2% 43.5% 40.9% 44.2%
Kvinna 51.9% 54.6% 55.6% 49.6% 52.7% 50.0% 47.4% 56.8% 47.9% 48.1% 54.6% 53.9% 54.8% 55.4% 56.2% 56.0% 57.6% 56.6% 60.4% 55.8% 55.3% 59.1% 57.2% 51.5% 55.1% 57.8% 55.1%
Okänd 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 1.5% 0.6% 0.4% 0.3% 1.4% 1.3% 0.7%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 22.0% 19.0% 20.0% 44.0% 24.0% 24.0% 20.0% 23.0% 31.0% 31.0% 23.0% 17.0% 10.0% 19.0% 15.0% 20.0% 25.0% 16.0% 16.0% 18.0% 8.0% 15.0% 16.0% 12.0% 15.0% 21.0% 14.0% 15.0%
Andel smittade utomlands: 72.0% 76.0% 72.0% 49.0% 74.0% 75.0% 79.0% 77.0% 69.0% 68.0% 77.0% 83.0% 89.0% 81.0% 85.0% 80.0% 75.0% 84.0% 84.0% 79.0% 85.0% 82.0% 82.0% 86.0% 81.0% 75.0% 80.0% 77.0%
Andel som saknar uppgift: 6.0% 5.0% 8.0% 7.0% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 7.0% 3.0% 2.0% 2.0% 4.0% 4.0% 6.0% 8.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 78 rapporterade fall
 • 17 (22.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 56 (72.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Kap Verde - 6
 2. Egypten - 6
 3. Indien - 6
 4. Tanzania - 5
 5. Sydafrika - 4
 6. Peru - 4
 7. Zambia - 3
 8. Kenya - 3
 9. Pakistan - 3
 10. Saudiarabien - 2
 11. Uganda - 2
 12. Indonesien - 2
 13. Mexiko - 1
 14. Colombia - 1

År 2023

Totalt 728 rapporterade fall
 • 137 (19.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 556 (76.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 35 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 48
 2. Irak - 41
 3. Tanzania - 31
 4. Egypten - 30
 5. Sydafrika - 28
 6. Pakistan - 25
 7. Kenya - 24
 8. Eritrea - 20
 9. Etiopien - 19
 10. Libanon - 19
 11. Marocko - 18
 12. Turkiet - 15
 13. Spanien - 14
 14. Kap Verde - 13

År 2022

Totalt 434 rapporterade fall
 • 87 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 312 (72.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 35 (8.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Kap Verde - 41
 2. Egypten - 22
 3. Pakistan - 20
 4. Turkiet - 19
 5. Irak - 16
 6. Etiopien - 15
 7. Somalia - 15
 8. Mexiko - 15
 9. Indien - 14
 10. Tanzania - 10
 11. Kenya - 8
 12. Afrika - 7
 13. Sydafrika - 7
 14. Marocko - 6

År 2021

Totalt 187 rapporterade fall
 • 82 (44.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 91 (49.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Irak - 17
 2. Kap Verde - 8
 3. Somalia - 7
 4. Egypten - 7
 5. Sudan - 6
 6. Libanon - 6
 7. Tanzania - 4
 8. Gambia - 3
 9. Turkiet - 3
 10. Etiopien - 3
 11. Pakistan - 2
 12. Mexiko - 2
 13. Seychellerna - 2
 14. Syrien - 2

År 2020

Totalt 161 rapporterade fall
 • 39 (24.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 119 (74.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 14
 2. Kap Verde - 9
 3. Tanzania - 9
 4. Indonesien - 8
 5. Thailand - 7
 6. Sydafrika - 7
 7. Egypten - 6
 8. Peru - 5
 9. Pakistan - 4
 10. Afrika - 4
 11. Filippinerna - 4
 12. Gambia - 3
 13. Etiopien - 3
 14. Kambodja - 3
 15. Kenya - 3

År 2019

Totalt 523 rapporterade fall
 • 123 (24.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 393 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 54
 2. Kap Verde - 29
 3. Indien - 27
 4. Kenya - 23
 5. Irak - 20
 6. Pakistan - 14
 7. Gambia - 14
 8. Somalia - 12
 9. Mexiko - 12
 10. Tanzania - 11
 11. Thailand - 9
 12. Turkiet - 9
 13. Indonesien - 9
 14. Marocko - 8
 15. Sydafrika - 8

År 2018

Totalt 370 rapporterade fall
 • 73 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 293 (79.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 31
 2. Egypten - 30
 3. Kap Verde - 20
 4. Albanien - 19
 5. Pakistan - 12
 6. Irak - 11
 7. Marocko - 10
 8. Peru - 10
 9. Etiopien - 8
 10. Tanzania - 7
 11. Kuba - 6
 12. Tyskland - 5
 13. Somalia - 5
 14. Thailand - 5
 15. Filippinerna - 5

År 2017

Totalt 213 rapporterade fall
 • 48 (23.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 164 (77.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 13
 2. Indonesien - 12
 3. Indien - 12
 4. Kap Verde - 9
 5. Pakistan - 9
 6. Tanzania - 8
 7. Irak - 6
 8. Turkiet - 6
 9. Kenya - 6
 10. Libanon - 5
 11. Mexiko - 5
 12. Marocko - 4
 13. Dominikanska republiken - 4
 14. Somalia - 4
 15. Thailand - 4

År 2016

Totalt 232 rapporterade fall
 • 71 (31.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 160 (69.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 21
 2. Egypten - 10
 3. Libanon - 9
 4. Kuba - 9
 5. Tanzania - 8
 6. Marocko - 6
 7. Thailand - 6
 8. Mexiko - 6
 9. Spanien - 6
 10. Irak - 4
 11. Etiopien - 4
 12. Somalia - 4
 13. Grekland - 3
 14. Kap Verde - 3
 15. Eritrea - 3

År 2015

Totalt 311 rapporterade fall
 • 96 (31.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 213 (68.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 18
 2. Egypten - 16
 3. Marocko - 9
 4. Irak - 8
 5. Etiopien - 8
 6. Tanzania - 8
 7. Kap Verde - 8
 8. Thailand - 8
 9. Dominikanska republiken - 7
 10. Somalia - 7
 11. Libanon - 6
 12. Afghanistan - 6
 13. Filippinerna - 6
 14. Indonesien - 5
 15. Spanien - 5

År 2014

Totalt 324 rapporterade fall
 • 73 (23.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 249 (77.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 23
 2. Tanzania - 21
 3. Marocko - 12
 4. Etiopien - 10
 5. Spanien - 10
 6. Egypten - 9
 7. Thailand - 8
 8. Turkiet - 7
 9. Filippinerna - 7
 10. Irak - 6
 11. Kap Verde - 6
 12. Eritrea - 6
 13. Indonesien - 6
 14. Dominikanska republiken - 5
 15. Pakistan - 5

År 2013

Totalt 335 rapporterade fall
 • 56 (17.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 279 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 56
 2. Indien - 29
 3. Turkiet - 20
 4. Tanzania - 19
 5. Etiopien - 10
 6. Somalia - 8
 7. Marocko - 7
 8. Pakistan - 7
 9. Thailand - 6
 10. Kenya - 6
 11. Libanon - 5
 12. Kap Verde - 5
 13. Indonesien - 5
 14. Uzbekistan - 5
 15. Vietnam - 4

År 2012

Totalt 328 rapporterade fall
 • 33 (10.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 293 (89.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 51
 2. Egypten - 21
 3. Turkiet - 18
 4. Tanzania - 14
 5. Kap Verde - 14
 6. Eritrea - 10
 7. Indonesien - 9
 8. Irak - 8
 9. Thailand - 8
 10. Etiopien - 6
 11. Nepal - 6
 12. Marocko - 6
 13. Gambia - 6
 14. Kenya - 6
 15. Kina - 5

År 2011

Totalt 454 rapporterade fall
 • 85 (19.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 367 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 119
 2. Indien - 56
 3. Tanzania - 15
 4. Kenya - 13
 5. Kap Verde - 12
 6. Irak - 9
 7. Eritrea - 7
 8. Nepal - 6
 9. Peru - 6
 10. Pakistan - 6
 11. Spanien - 6
 12. Jordanien - 5
 13. Etiopien - 4
 14. Libanon - 4
 15. Thailand - 4

År 2010

Totalt 557 rapporterade fall
 • 83 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 473 (85.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 195
 2. Indien - 63
 3. Tunisien - 27
 4. Tanzania - 12
 5. Irak - 10
 6. Syrien - 7
 7. Kap Verde - 6
 8. Mexiko - 6
 9. Kenya - 6
 10. Libanon - 5
 11. Jordanien - 5
 12. Thailand - 5
 13. Bolivia - 5
 14. Vietnam - 5
 15. Indonesien - 5

År 2009

Totalt 469 rapporterade fall
 • 94 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 374 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 120
 2. Indien - 53
 3. Tunisien - 17
 4. Irak - 11
 5. Etiopien - 11
 6. Tanzania - 9
 7. Israel - 9
 8. Jordanien - 8
 9. Marocko - 7
 10. Turkiet - 7
 11. Kenya - 7
 12. Syrien - 6
 13. Libanon - 6
 14. Peru - 5
 15. Thailand - 5

År 2008

Totalt 596 rapporterade fall
 • 147 (25.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 447 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 105
 2. Egypten - 102
 3. Kap Verde - 17
 4. Tunisien - 17
 5. Thailand - 11
 6. Portugal - 8
 7. Irak - 8
 8. Etiopien - 8
 9. Brasilien - 8
 10. Marocko - 8
 11. Mexiko - 8
 12. Kina - 7
 13. Jordanien - 7
 14. Uzbekistan - 7
 15. Kenya - 7

År 2007

Totalt 470 rapporterade fall
 • 73 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 395 (84.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 97
 2. Indien - 64
 3. Kap Verde - 25
 4. Turkiet - 14
 5. Venezuela - 12
 6. Irak - 9
 7. Marocko - 9
 8. Gambia - 9
 9. Tanzania - 8
 10. Brasilien - 7
 11. Thailand - 7
 12. Serbien och Montenegro - 6
 13. Tunisien - 6
 14. Kenya - 6
 15. Bulgarien - 6

År 2006

Totalt 429 rapporterade fall
 • 68 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 359 (84.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 86
 2. Indien - 62
 3. Tunisien - 17
 4. Venezuela - 16
 5. Turkiet - 12
 6. Irak - 9
 7. Kina - 9
 8. Tanzania - 9
 9. Brasilien - 8
 10. Peru - 7
 11. Kap Verde - 7
 12. Thailand - 7
 13. Syrien - 5
 14. Afrika - 5
 15. Marocko - 5

År 2005

Totalt 576 rapporterade fall
 • 104 (18.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 456 (79.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 185
 2. Indien - 56
 3. Turkiet - 18
 4. Tunisien - 14
 5. Brasilien - 13
 6. Mexiko - 12
 7. Pakistan - 9
 8. Bulgarien - 7
 9. Filippinerna - 7
 10. Venezuela - 7
 11. Irak - 6
 12. Afrika - 6
 13. Marocko - 6
 14. Peru - 6

År 2004

Totalt 471 rapporterade fall
 • 38 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 401 (85.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 32 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 89
 2. Indien - 61
 3. Kenya - 20
 4. Turkiet - 16
 5. Irak - 13
 6. Thailand - 13
 7. Brasilien - 12
 8. Sri Lanka - 10
 9. Dominikanska republiken - 9
 10. Peru - 8
 11. Pakistan - 8
 12. Gambia - 8
 13. Tunisien - 8
 14. Mexiko - 8

År 2003

Totalt 372 rapporterade fall
 • 56 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 304 (82.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 41
 2. Indien - 33
 3. Turkiet - 17
 4. Brasilien - 15
 5. Tunisien - 13
 6. Tanzania - 10
 7. Marocko - 10
 8. Kina - 9
 9. Irak - 7
 10. Pakistan - 7
 11. Eritrea - 6
 12. Gambia - 6
 13. Bulgarien - 6
 14. Afrika - 5

År 2002

Totalt 379 rapporterade fall
 • 59 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 309 (82.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 32
 2. Turkiet - 29
 3. Indien - 28
 4. Thailand - 18
 5. Syrien - 14
 6. Eritrea - 11
 7. Tunisien - 11
 8. Brasilien - 10
 9. Ryssland - 10
 10. Indonesien - 8
 11. Tanzania - 7
 12. Vietnam - 7
 13. Irak - 6
 14. Kina - 6

År 2001

Totalt 540 rapporterade fall
 • 66 (12.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 464 (86.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 132
 2. Turkiet - 61
 3. Indien - 35
 4. Thailand - 22
 5. Marocko - 19
 6. Irak - 11
 7. Tanzania - 11
 8. Bulgarien - 11
 9. Dominikanska republiken - 10
 10. Gambia - 10
 11. Pakistan - 9
 12. Indonesien - 8
 13. Brasilien - 7
 14. Eritrea - 7

År 2000

Totalt 493 rapporterade fall
 • 75 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 401 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 90
 2. Indien - 31
 3. Dominikanska republiken - 28
 4. Turkiet - 19
 5. Thailand - 15
 6. Brasilien - 14
 7. Indonesien - 11
 8. Mexiko - 11
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 10
 10. Iran - 10
 11. Irak - 9
 12. Libanon - 9
 13. Kenya - 8
 14. Tanzania - 7

År 1999

Totalt 468 rapporterade fall
 • 98 (21.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 353 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 54
 2. Indien - 44
 3. Turkiet - 30
 4. Mexiko - 16
 5. Marocko - 13
 6. Tunisien - 13
 7. Thailand - 12
 8. Indonesien - 12
 9. Syrien - 11
 10. Dominikanska republiken - 11
 11. Kina - 8
 12. Tanzania - 8
 13. Kuba - 8
 14. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6

År 1998

Totalt 584 rapporterade fall
 • 81 (14.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 468 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 35 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 99
 2. Indien - 44
 3. Thailand - 33
 4. Egypten - 31
 5. Tunisien - 17
 6. Pakistan - 15
 7. Venezuela - 15
 8. Indonesien - 12
 9. Kuba - 12
 10. Marocko - 11
 11. Syrien - 10
 12. Gambia - 9
 13. Irak - 8
 14. Kina - 8

År 1997

Totalt 631 rapporterade fall
 • 92 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 486 (77.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 53 (8.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 89
 2. Indien - 50
 3. Egypten - 48
 4. Grekland - 25
 5. Gambia - 20
 6. Tunisien - 19
 7. Indonesien - 16
 8. Marocko - 12
 9. Mexiko - 11
 10. Asien - 10
 11. Irak - 10
 12. Kuba - 10
 13. Kenya - 10
 14. Pakistan - 9