Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Shigellainfektion 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 161 fall av shigellainfektion motsvarande en incidens av 1,5 per 100 000 invånare, en minskning med 69 procent jämfört med 2019 (n=524, incidens 5,1 fall per 100 000 invånare). Det är den lägsta siffran sedan mitten av 1970-talet. Minskningen var nästan lika stor för fall smittade i Sverige som utomlands (68 respektive 70 procent) (figur 1). Andelen inhemska fall var som föregående år drygt 20 procent (n=39). Av de utlandssmittade fallen (n=118) smittades flest personer i Indien, Kap Verde och Tanzania.

Fallen var fördelade jämnt mellan könen, medianåldern var 36 år (spridning 0–87 år). Högst incidens återfanns i åldersgruppen 20–24 år smittade utomlands (figur 2).

Totalt typades isolat från 98 fall (61 procent). Shigella flexneri var den vanligast förekommande arten (tabell 1).

Figur 1. Antalet fall av shigellainfektion smittade i Sverige respektive utomlands 2002–2020.

Linjediagram över antalet fall av shigellainfektion. Smittade utomlands överväger, kraftig nedgång 2020.

Figur 2. Incidensen av shigellafall per åldersgrupp smittade i Sverige, utomlands och där uppgift om smittland saknas, 2020.

Stapeldiagram över incidensen av shigella per åldersgrupp. 20-24 år smittade utomlands dominerar.

Tabell 1. Antalet typade isolat per shigellaart under 2020.

SmittlandS.flexneriS.sonneiS.boydiiS.dysenteriaeDubbelinfektionEj artbestämd
Sverige 21 7 2 0 0 9
Utland 28 33 1 2 1 53
Okänt 2 1 0 0 0 1
Total 51 41 3 2 1 63

Läs mer