Shigellainfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Shigellainfektion 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades 728 fall av misstänkt eller bekräftad shigellainfektion motsvarande en incidens av 6,9 fall per 100 000 invånare. Det är en kraftig ökning jämfört med 2022 (n=434), och en ökning även jämfört med åren före pandemin med covid-19 (figur 1). Den största ökningen sågs bland personer som smittats utanför Sverige (figur 1). Medianåldern var 37 år (spridning 0–95 år) och 52 procent av fallen var kvinnor (n=378). Likt föregående år var incidensen högst bland barn i åldersgruppen 1–4 år som hade smittats utomlands (figur 2).

Andelen fall som smittats i Sverige var 19 procent (n=137). Majoriteten av fallen hade smittats utomlands (n=536; 74 procent) och bland dessa rapporterades flest ha smittats i Indien (n=47) följt av Irak (n=41) och Tanzania (n=31).

Flera regioner har successivt övergått från odling till PCR som primär diagnostik för påvisning av bakteriella tarmpatogener. PCR är en känsligare metod än odling för att påvisa shigellabakterier i feces, och metodövergången är därför en starkt bidragande orsak till de senaste årens ökning av antalet fall (figur 3). Den PCR-baserade metodiken kan inte skilja mellan shigella och enteroinvasiv Escherichia coli (EIEC). Det medför att ett PCR-positivt fynd av shigella/EIEC rapporteras som ett misstänkt fall av shigellainfektion. I de fall shigella kan odlas fram rapporteras dessa som bekräftade fall, övriga kvarstår som misstänkta. Totalt odlades shigella fram från 232 fall (32 procent) under 2023, vilket var lägre än under åren före pandemin med 292 bekräftade fall 2018 och 332 fall 2019 (figur 3). Shigella sonnei var den vanligast förekommande arten, oavsett om fallen smittats i Sverige eller utomlands (tabell 1).

En ökning av infektioner orsakade av multiresistenta Shigella sonnei har rapporterats internationellt under senare år och flera stammar har orsakat internationellt spridda utbrott, framför allt bland män som har sex med män (MSM). Under 2023 har Folkhälsomyndigheten genom epidemiologisk typning med helgenomsekvensering identifierat fem shigellaisolat (bekräftade fall) som är genetiskt besläktade med en multiresistent stam av S. sonnei som rapporterats av Nederländerna och Storbritannien samma år. Därutöver var två isolat under 2023 besläktade med den multiresistenta stam med koppling till MSM som rapporterades internationellt 2022. För att följa utvecklingen återupptog Folkhälsomyndigheten i februari 2024 insamlingen och typningen av shigellaisolat inom det mikrobiella övervakningsprogrammet för riktad resistensövervakning. De isolat som omfattas är S. sonnei, alternativt Shigella species om art inte kan fastställas, med cefotaxim- och/eller ceftazidimresistens samt ciprofloxacinresistens.

Sammanfattningsvis rapporterades en kraftig ökning av incidensen av shigellainfektioner under 2023. Ökningen sågs framförallt bland personer som smittats utomlands, vilket sannolikt beror på ökat resande efter pandemin med covid-19, men de senaste årens generella ökning kan också delvis förklaras av successivt förändrad primär diagnostik.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av shigellainfektion per 100 000 invånare smittade i Sverige, smittade utanför Sverige och där smittland är okänt, samt totala antalet fall per 100 000 invånare under åren 2014–2023.

Incidensen av misstänkt eller bekräftad shigellainfektion i Sverige har ökat kraftigt jämfört med 2022, till nivåer högre än innan pandemin med covid-19.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av shigellainfektion per 100 000 invånare i olika åldersgrupper, smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt under 2023.

Högst incidens ses för fall smittade utanför Sverige och bland barn 1-4 år. Även för fall smittade i Sverige ses högst incidens i åldersgruppen barn 1-4 år.

Tabell 1. Antalet framodlade shigella (bekräftade fall) uppdelade per art under 2023.
Smittland S. sonnei S. flexneri S. boydii S. dysenteriae Shigella spp. Totalt
Sverige 56 12 2 1 0 71
Utland 103 42 8 2 3 158
Uppgift saknas 1 1 0 1 0 3
Totalt 160 55 10 4 3 232

Figur 3. Antalet misstänkta samt bekräftade fall av shigellainfektion under åren 2018–2023.

Andelen misstänkta fall har ökat de senaste åren till följd av den successiva övergången från odling till PCR som primär diagnostik.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Shigellainfektion – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 2 / 1,27 3 / 1,90 2 / 1,26 1 / 0,63 1 / 0,63 3 / 1,88 0 / 0 1 / 0,63 2 / 1,26 1 / 0,64 1 / 0,65
Dalarna 5 / 1,74 6 / 2,09 2 / 0,69 7 / 2,43 6 / 2,09 16 / 5,56 9 / 3,13 8 / 2,80 4 / 1,41 13 / 4,63 3 / 1,08
Gotland 1 / 1,64 0 / 0 2 / 3,27 12 / 19,67 0 / 0 3 / 5,03 9 / 15,19 1 / 1,71 1 / 1,72 4 / 6,97 0 / 0
Gävleborg 6 / 2,10 23 / 8,05 5 / 1,74 0 / 0 1 / 0,35 9 / 3,13 4 / 1,40 4 / 1,40 3 / 1,05 1 / 0,35 5 / 1,79
Halland 7 / 2,04 23 / 6,69 24 / 7,00 9 / 2,65 17 / 5,05 35 / 10,48 14 / 4,25 5 / 1,54 8 / 2,50 18 / 5,72 13 / 4,18
Jämtland 2 / 1,51 5 / 3,77 3 / 2,26 2 / 1,51 1 / 0,76 13 / 9,94 0 / 0 2 / 1,54 1 / 0,78 0 / 0 2 / 1,58
Jönköping 9 / 2,44 18 / 4,88 6 / 1,63 1 / 0,27 5 / 1,37 9 / 2,48 15 / 4,16 7 / 1,96 8 / 2,27 7 / 2,01 12 / 3,49
Kalmar 1 / 0,41 2 / 0,81 1 / 0,40 1 / 0,40 0 / 0 1 / 0,41 3 / 1,23 0 / 0 2 / 0,83 3 / 1,26 2 / 0,85
Kronoberg 4 / 1,96 7 / 3,44 8 / 3,92 4 / 1,97 2 / 0,99 5 / 2,48 4 / 2,00 4 / 2,03 1 / 0,51 7 / 3,66 7 / 3,70
Norrbotten 11 / 4,43 5 / 2,01 0 / 0 1 / 0,40 3 / 1,20 6 / 2,40 5 / 2,00 4 / 1,59 2 / 0,80 2 / 0,80 4 / 1,60
Skåne 63 / 4,43 113 / 7,95 40 / 2,83 18 / 1,28 12 / 0,86 39 / 2,83 53 / 3,89 31 / 2,31 17 / 1,28 42 / 3,22 55 / 4,27
Stockholm 158 / 6,44 249 / 10,14 155 / 6,35 32 / 1,32 32 / 1,34 81 / 3,41 67 / 2,86 63 / 2,73 74 / 3,26 85 / 3,81 122 / 5,55
Södermanland 6 / 1,99 37 / 12,25 14 / 4,63 4 / 1,33 5 / 1,67 12 / 4,03 8 / 2,71 3 / 1,03 10 / 3,47 7 / 2,47 9 / 3,21
Uppsala 22 / 5,44 31 / 7,66 22 / 5,49 12 / 3,04 4 / 1,03 11 / 2,87 9 / 2,39 11 / 2,98 6 / 1,66 15 / 4,24 13 / 3,73
Värmland 2 / 0,71 5 / 1,76 1 / 0,35 3 / 1,06 0 / 0 4 / 1,42 5 / 1,78 6 / 2,14 9 / 3,22 4 / 1,45 8 / 2,91
Västerbotten 5 / 1,79 17 / 6,10 19 / 6,88 8 / 2,91 0 / 0 16 / 5,89 13 / 4,81 6 / 2,23 3 / 1,13 9 / 3,42 11 / 4,19
Västernorrland 9 / 3,72 9 / 3,72 16 / 6,58 6 / 2,46 0 / 0 5 / 2,04 4 / 1,63 2 / 0,81 2 / 0,81 4 / 1,64 5 / 2,06
Västmanland 9 / 3,20 4 / 1,42 6 / 2,14 0 / 0 0 / 0 4 / 1,45 8 / 2,92 8 / 2,95 11 / 4,11 15 / 5,68 7 / 2,67
Västra Götaland 44 / 2,49 146 / 8,26 99 / 5,63 62 / 3,55 65 / 3,75 230 / 13,33 129 / 7,54 34 / 2,01 50 / 2,99 57 / 3,46 31 / 1,90
Örebro 6 / 1,95 22 / 7,14 7 / 2,27 3 / 0,98 1 / 0,33 9 / 2,95 4 / 1,32 5 / 1,67 9 / 3,05 9 / 3,09 10 / 3,47
Östergötland 8 / 1,69 3 / 0,64 2 / 0,42 1 / 0,21 6 / 1,28 12 / 2,58 7 / 1,52 8 / 1,75 9 / 1,99 8 / 1,80 4 / 0,90
Totalt 380 / 3,60 728 / 6,90 434 / 4,12 187 / 1,79 161 / 1,55 523 / 5,06 370 / 3,62 213 / 2,10 232 / 2,32 311 / 3,16 324 / 3,32

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 9.7% 11.2% 12.2% 6.2% 9.3% 8.3% 7.9% 9.9% 10.2% 5.8% 9.5% 8.2% 8.5% 5.7% 7.8% 6.8% 4.2% 7.4% 6.7% 5.7% 10.7% 8.4% 6.2% 8.3% 9.8% 10.4% 8.8%
5 - 9 7.8% 8.0% 8.0% 5.5% 7.8% 6.4% 5.6% 11.2% 5.4% 3.7% 5.3% 2.7% 5.2% 3.9% 3.6% 4.5% 5.1% 5.3% 7.1% 4.8% 6.7% 10.8% 6.4% 7.3% 6.8% 7.7% 6.0%
10 - 14 4.5% 3.9% 4.8% 3.1% 4.2% 3.5% 4.6% 5.6% 2.5% 2.7% 4.7% 0.9% 3.0% 1.9% 2.1% 3.8% 2.9% 3.4% 3.6% 3.1% 4.3% 4.7% 3.3% 5.2% 2.1% 4.2% 3.6%
15 - 19 4.1% 3.4% 3.7% 4.3% 4.5% 2.9% 5.1% 5.6% 4.5% 5.2% 5.6% 3.3% 6.8% 3.4% 5.5% 4.5% 4.2% 6.9% 5.3% 5.0% 4.3% 5.0% 2.4% 3.0% 3.6% 5.1% 4.9%
20 - 29 13.8% 15.4% 17.1% 20.4% 17.0% 16.7% 18.3% 16.8% 21.8% 18.2% 15.5% 20.1% 17.1% 21.0% 17.9% 17.1% 19.5% 22.3% 20.6% 23.7% 22.5% 17.6% 22.7% 20.4% 20.5% 21.2% 25.8%
30 - 39 14.0% 17.7% 17.1% 15.5% 13.9% 12.7% 17.3% 12.0% 20.2% 20.3% 16.4% 14.9% 15.6% 15.0% 14.9% 15.7% 17.8% 13.9% 16.5% 15.7% 15.8% 24.5% 21.1% 20.8% 20.7% 18.4% 20.4%
40 - 49 13.8% 10.5% 11.7% 13.6% 11.2% 15.9% 12.2% 12.5% 12.2% 14.1% 17.9% 15.8% 14.3% 16.8% 14.4% 15.4% 18.0% 11.6% 13.3% 14.4% 17.7% 10.8% 11.8% 12.1% 14.5% 13.1% 12.3%
50 - 59 13.1% 16.8% 11.7% 16.1% 15.2% 14.8% 15.9% 12.5% 12.8% 13.2% 9.2% 15.8% 14.7% 13.2% 16.6% 16.2% 15.3% 14.9% 13.9% 15.0% 10.2% 11.3% 16.1% 13.5% 15.5% 13.5% 10.6%
60 - 69 11.2% 6.4% 5.8% 9.3% 11.2% 10.8% 9.8% 7.3% 8.0% 12.9% 11.0% 12.5% 11.2% 13.4% 12.1% 12.5% 9.7% 11.8% 9.7% 9.5% 5.6% 5.5% 6.6% 6.4% 4.4% 3.9% 5.7%
70 - 79 5.9% 3.2% 4.8% 3.1% 3.6% 5.9% 2.3% 5.6% 1.6% 3.0% 3.8% 4.5% 2.2% 3.9% 3.8% 3.0% 1.9% 1.8% 2.4% 2.3% 1.8% 0.7% 2.5% 2.0% 1.4% 1.7% 1.2%
80+ 1.6% 2.9% 2.6% 2.4% 1.5% 1.6% 0.4% 0.8% 0.3% 0.3% 0.5% 0.9% 0.8% 1.2% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.3% 0.2% 0.0% 0.2% 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.3%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 48.0% 45.3% 44.3% 50.3% 47.2% 50.0% 52.5% 43.1% 52.0% 51.8% 45.3% 46.0% 45.1% 44.5% 43.7% 43.9% 42.3% 43.3% 39.4% 44.1% 43.2% 40.3% 42.4% 48.2% 43.5% 40.9% 44.2%
Kvinna 51.9% 54.6% 55.6% 49.6% 52.7% 50.0% 47.4% 56.8% 47.9% 48.1% 54.6% 53.9% 54.8% 55.4% 56.2% 56.0% 57.6% 56.6% 60.4% 55.8% 55.3% 59.1% 57.2% 51.5% 55.1% 57.8% 55.1%
Okänd 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 1.5% 0.6% 0.4% 0.3% 1.4% 1.3% 0.7%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 20.0% 19.0% 20.0% 44.0% 24.0% 24.0% 20.0% 23.0% 31.0% 31.0% 23.0% 17.0% 10.0% 19.0% 15.0% 20.0% 25.0% 16.0% 16.0% 18.0% 8.0% 15.0% 16.0% 12.0% 15.0% 21.0% 14.0% 15.0%
Andel smittade utomlands: 73.0% 76.0% 72.0% 49.0% 75.0% 75.0% 79.0% 77.0% 69.0% 68.0% 77.0% 83.0% 89.0% 81.0% 85.0% 80.0% 75.0% 84.0% 84.0% 79.0% 85.0% 82.0% 82.0% 86.0% 81.0% 75.0% 80.0% 77.0%
Andel som saknar uppgift: 7.0% 5.0% 8.0% 7.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 7.0% 3.0% 2.0% 2.0% 4.0% 4.0% 6.0% 8.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 380 rapporterade fall
 • 77 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 279 (73.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 24 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 32
 2. Tanzania - 27
 3. Sydafrika - 21
 4. Egypten - 18
 5. Pakistan - 16
 6. Etiopien - 13
 7. Kap Verde - 13
 8. Indonesien - 13
 9. Kenya - 11
 10. Irak - 9
 11. Spanien - 8
 12. Peru - 7
 13. Zambia - 6
 14. Mexiko - 6

År 2023

Totalt 728 rapporterade fall
 • 137 (19.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 556 (76.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 35 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 48
 2. Irak - 41
 3. Tanzania - 31
 4. Egypten - 30
 5. Sydafrika - 28
 6. Pakistan - 25
 7. Kenya - 24
 8. Eritrea - 20
 9. Etiopien - 19
 10. Libanon - 19
 11. Marocko - 18
 12. Turkiet - 15
 13. Spanien - 14
 14. Kap Verde - 13

År 2022

Totalt 434 rapporterade fall
 • 87 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 313 (72.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 34 (8.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Kap Verde - 41
 2. Egypten - 22
 3. Pakistan - 20
 4. Turkiet - 19
 5. Irak - 16
 6. Etiopien - 15
 7. Somalia - 15
 8. Mexiko - 15
 9. Indien - 14
 10. Tanzania - 10
 11. Kenya - 8
 12. Afrika - 7
 13. Sydafrika - 7
 14. Marocko - 6

År 2021

Totalt 187 rapporterade fall
 • 82 (44.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 91 (49.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Irak - 17
 2. Kap Verde - 8
 3. Somalia - 7
 4. Egypten - 7
 5. Sudan - 6
 6. Libanon - 6
 7. Tanzania - 4
 8. Gambia - 3
 9. Turkiet - 3
 10. Etiopien - 3
 11. Pakistan - 2
 12. Mexiko - 2
 13. Seychellerna - 2
 14. Syrien - 2

År 2020

Totalt 161 rapporterade fall
 • 39 (24.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 120 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 14
 2. Kap Verde - 9
 3. Tanzania - 9
 4. Indonesien - 8
 5. Thailand - 7
 6. Sydafrika - 7
 7. Egypten - 6
 8. Peru - 5
 9. Pakistan - 4
 10. Afrika - 4
 11. Filippinerna - 4
 12. Gambia - 3
 13. Etiopien - 3
 14. Kambodja - 3
 15. Mexiko - 3

År 2019

Totalt 523 rapporterade fall
 • 123 (24.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 393 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 54
 2. Kap Verde - 29
 3. Indien - 27
 4. Kenya - 23
 5. Irak - 20
 6. Pakistan - 14
 7. Gambia - 14
 8. Somalia - 12
 9. Mexiko - 12
 10. Tanzania - 11
 11. Thailand - 9
 12. Turkiet - 9
 13. Indonesien - 9
 14. Marocko - 8
 15. Sydafrika - 8

År 2018

Totalt 370 rapporterade fall
 • 73 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 293 (79.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 31
 2. Egypten - 30
 3. Kap Verde - 20
 4. Albanien - 19
 5. Pakistan - 12
 6. Irak - 11
 7. Marocko - 10
 8. Peru - 10
 9. Etiopien - 8
 10. Tanzania - 7
 11. Kuba - 6
 12. Tyskland - 5
 13. Somalia - 5
 14. Thailand - 5
 15. Filippinerna - 5

År 2017

Totalt 213 rapporterade fall
 • 48 (23.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 164 (77.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 13
 2. Indonesien - 12
 3. Indien - 12
 4. Kap Verde - 9
 5. Pakistan - 9
 6. Tanzania - 8
 7. Irak - 6
 8. Turkiet - 6
 9. Kenya - 6
 10. Libanon - 5
 11. Mexiko - 5
 12. Marocko - 4
 13. Dominikanska republiken - 4
 14. Somalia - 4
 15. Thailand - 4

År 2016

Totalt 232 rapporterade fall
 • 71 (31.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 160 (69.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 21
 2. Egypten - 10
 3. Libanon - 9
 4. Kuba - 9
 5. Tanzania - 8
 6. Marocko - 6
 7. Thailand - 6
 8. Mexiko - 6
 9. Spanien - 6
 10. Irak - 4
 11. Etiopien - 4
 12. Somalia - 4
 13. Grekland - 3
 14. Kap Verde - 3
 15. Eritrea - 3

År 2015

Totalt 311 rapporterade fall
 • 96 (31.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 213 (68.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 18
 2. Egypten - 16
 3. Marocko - 9
 4. Irak - 8
 5. Etiopien - 8
 6. Tanzania - 8
 7. Kap Verde - 8
 8. Thailand - 8
 9. Dominikanska republiken - 7
 10. Somalia - 7
 11. Libanon - 6
 12. Afghanistan - 6
 13. Filippinerna - 6
 14. Indonesien - 5
 15. Spanien - 5

År 2014

Totalt 324 rapporterade fall
 • 73 (23.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 249 (77.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 23
 2. Tanzania - 21
 3. Marocko - 12
 4. Etiopien - 10
 5. Spanien - 10
 6. Egypten - 9
 7. Thailand - 8
 8. Turkiet - 7
 9. Filippinerna - 7
 10. Irak - 6
 11. Kap Verde - 6
 12. Eritrea - 6
 13. Indonesien - 6
 14. Dominikanska republiken - 5
 15. Pakistan - 5

År 2013

Totalt 335 rapporterade fall
 • 56 (17.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 279 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 56
 2. Indien - 29
 3. Turkiet - 20
 4. Tanzania - 19
 5. Etiopien - 10
 6. Somalia - 8
 7. Marocko - 7
 8. Pakistan - 7
 9. Thailand - 6
 10. Kenya - 6
 11. Libanon - 5
 12. Kap Verde - 5
 13. Indonesien - 5
 14. Uzbekistan - 5
 15. Vietnam - 4

År 2012

Totalt 328 rapporterade fall
 • 33 (10.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 293 (89.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 51
 2. Egypten - 21
 3. Turkiet - 18
 4. Tanzania - 14
 5. Kap Verde - 14
 6. Eritrea - 10
 7. Indonesien - 9
 8. Irak - 8
 9. Thailand - 8
 10. Etiopien - 6
 11. Nepal - 6
 12. Marocko - 6
 13. Gambia - 6
 14. Kenya - 6
 15. Kina - 5

År 2011

Totalt 454 rapporterade fall
 • 85 (19.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 367 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 119
 2. Indien - 56
 3. Tanzania - 15
 4. Kenya - 13
 5. Kap Verde - 12
 6. Irak - 9
 7. Eritrea - 7
 8. Nepal - 6
 9. Peru - 6
 10. Pakistan - 6
 11. Spanien - 6
 12. Jordanien - 5
 13. Etiopien - 4
 14. Libanon - 4
 15. Thailand - 4

År 2010

Totalt 557 rapporterade fall
 • 83 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 473 (85.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 195
 2. Indien - 63
 3. Tunisien - 27
 4. Tanzania - 12
 5. Irak - 10
 6. Syrien - 7
 7. Kap Verde - 6
 8. Mexiko - 6
 9. Kenya - 6
 10. Libanon - 5
 11. Jordanien - 5
 12. Thailand - 5
 13. Bolivia - 5
 14. Vietnam - 5
 15. Indonesien - 5

År 2009

Totalt 469 rapporterade fall
 • 94 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 374 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 120
 2. Indien - 53
 3. Tunisien - 17
 4. Irak - 11
 5. Etiopien - 11
 6. Tanzania - 9
 7. Israel - 9
 8. Jordanien - 8
 9. Marocko - 7
 10. Turkiet - 7
 11. Kenya - 7
 12. Syrien - 6
 13. Libanon - 6
 14. Peru - 5
 15. Thailand - 5

År 2008

Totalt 596 rapporterade fall
 • 147 (25.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 447 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 105
 2. Egypten - 102
 3. Kap Verde - 17
 4. Tunisien - 17
 5. Thailand - 11
 6. Portugal - 8
 7. Irak - 8
 8. Etiopien - 8
 9. Brasilien - 8
 10. Marocko - 8
 11. Mexiko - 8
 12. Kina - 7
 13. Jordanien - 7
 14. Uzbekistan - 7
 15. Kenya - 7

År 2007

Totalt 470 rapporterade fall
 • 73 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 395 (84.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 97
 2. Indien - 64
 3. Kap Verde - 25
 4. Turkiet - 14
 5. Venezuela - 12
 6. Irak - 9
 7. Marocko - 9
 8. Gambia - 9
 9. Tanzania - 8
 10. Brasilien - 7
 11. Thailand - 7
 12. Serbien och Montenegro - 6
 13. Tunisien - 6
 14. Kenya - 6
 15. Bulgarien - 6

År 2006

Totalt 429 rapporterade fall
 • 68 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 359 (84.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 86
 2. Indien - 62
 3. Tunisien - 17
 4. Venezuela - 16
 5. Turkiet - 12
 6. Irak - 9
 7. Kina - 9
 8. Tanzania - 9
 9. Brasilien - 8
 10. Peru - 7
 11. Kap Verde - 7
 12. Thailand - 7
 13. Syrien - 5
 14. Afrika - 5
 15. Marocko - 5

År 2005

Totalt 576 rapporterade fall
 • 104 (18.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 456 (79.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 185
 2. Indien - 56
 3. Turkiet - 18
 4. Tunisien - 14
 5. Brasilien - 13
 6. Mexiko - 12
 7. Pakistan - 9
 8. Bulgarien - 7
 9. Filippinerna - 7
 10. Venezuela - 7
 11. Irak - 6
 12. Afrika - 6
 13. Marocko - 6
 14. Peru - 6

År 2004

Totalt 471 rapporterade fall
 • 38 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 401 (85.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 32 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 89
 2. Indien - 61
 3. Kenya - 20
 4. Turkiet - 16
 5. Irak - 13
 6. Thailand - 13
 7. Brasilien - 12
 8. Sri Lanka - 10
 9. Dominikanska republiken - 9
 10. Peru - 8
 11. Pakistan - 8
 12. Gambia - 8
 13. Tunisien - 8
 14. Mexiko - 8

År 2003

Totalt 372 rapporterade fall
 • 56 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 304 (82.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 41
 2. Indien - 33
 3. Turkiet - 17
 4. Brasilien - 15
 5. Tunisien - 13
 6. Tanzania - 10
 7. Marocko - 10
 8. Kina - 9
 9. Irak - 7
 10. Pakistan - 7
 11. Eritrea - 6
 12. Gambia - 6
 13. Bulgarien - 6
 14. Afrika - 5

År 2002

Totalt 379 rapporterade fall
 • 59 (16.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 309 (82.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 32
 2. Turkiet - 29
 3. Indien - 28
 4. Thailand - 18
 5. Syrien - 14
 6. Eritrea - 11
 7. Tunisien - 11
 8. Brasilien - 10
 9. Ryssland - 10
 10. Indonesien - 8
 11. Tanzania - 7
 12. Vietnam - 7
 13. Irak - 6
 14. Kina - 6

År 2001

Totalt 540 rapporterade fall
 • 66 (12.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 464 (86.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 132
 2. Turkiet - 61
 3. Indien - 35
 4. Thailand - 22
 5. Marocko - 19
 6. Irak - 11
 7. Tanzania - 11
 8. Bulgarien - 11
 9. Dominikanska republiken - 10
 10. Gambia - 10
 11. Pakistan - 9
 12. Indonesien - 8
 13. Brasilien - 7
 14. Eritrea - 7

År 2000

Totalt 493 rapporterade fall
 • 75 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 401 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 90
 2. Indien - 31
 3. Dominikanska republiken - 28
 4. Turkiet - 19
 5. Thailand - 15
 6. Brasilien - 14
 7. Indonesien - 11
 8. Mexiko - 11
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 10
 10. Iran - 10
 11. Irak - 9
 12. Libanon - 9
 13. Kenya - 8
 14. Tanzania - 7

År 1999

Totalt 468 rapporterade fall
 • 98 (21.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 353 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 54
 2. Indien - 44
 3. Turkiet - 30
 4. Mexiko - 16
 5. Marocko - 13
 6. Tunisien - 13
 7. Thailand - 12
 8. Indonesien - 12
 9. Syrien - 11
 10. Dominikanska republiken - 11
 11. Kina - 8
 12. Tanzania - 8
 13. Kuba - 8
 14. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6

År 1998

Totalt 584 rapporterade fall
 • 81 (14.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 468 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 35 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 99
 2. Indien - 44
 3. Thailand - 33
 4. Egypten - 31
 5. Tunisien - 17
 6. Pakistan - 15
 7. Venezuela - 15
 8. Indonesien - 12
 9. Kuba - 12
 10. Marocko - 11
 11. Syrien - 10
 12. Gambia - 9
 13. Irak - 8
 14. Kina - 8

År 1997

Totalt 631 rapporterade fall
 • 92 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 486 (77.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 53 (8.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 89
 2. Indien - 50
 3. Egypten - 48
 4. Grekland - 25
 5. Gambia - 20
 6. Tunisien - 19
 7. Indonesien - 16
 8. Marocko - 12
 9. Mexiko - 11
 10. Asien - 10
 11. Irak - 10
 12. Kuba - 10
 13. Kenya - 10
 14. Pakistan - 9