Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Shigellainfektion 2016

Shigella är en tarmbakterie som utsöndras via avföring och sprids fekal-oralt, genom direktkontakt med infekterade människor eller via förorenade livsmedel. I många länder med dåliga sanitära förhållanden är shigella ett allvarligt medicinskt problem och en vanlig orsak till barnadödlighet. Majoriteten av alla shigellafall i Sverige har blivit smittade utomlands.

Utfall

Under 2016 var incidensen av fall med shigellainfektion 2,3 och totalt anmäldes 232 fall, vilket är den lägsta siffran sedan mitten av 1970-talet. Av dessa hade 161 personer smittats utomlands och 71 i Sverige (figur 1). Antalet inhemska fall minskade med ungefär en fjärdedel, och var därmed tillbaka på nästan exakt samma nivå som före 2015 då ett större utbrott inträffade. Ur ett längre tidsperspektiv har det under de senaste 20 åren skett en signifikant minskning av incidensen av fall med shigellainfektion som smittats i Sverige. Antalet utlandssmittade shigellafall minskar stadigt, vilket även innebär att andelen personer som smittades i Sverige under 2016 var ovanligt stor (31 procent). Under de senaste 15 åren har annars i medeltal 21 procent av fallen smittats i Sverige.

Figur 1. Antal rapporterade fall av shigellainfektion som smittats i Sverige och utomlands 1997–2016

Antal fall av shigellainfektion 1997-2016

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall 2016 var medianåldern 30 år med en spridning från 1 till 80 år.

Liksom de flesta år tidigare rapporterades fler kvinnor än män med shigellainfektion. Av samtliga fall var 100 män (43 procent) och 132 kvinnor (57 procent).

Bland de inhemska fallen (figur 2) var incidensen generellt låg bland vuxna, medan det rapporterades ovanligt många fall under 10 års ålder bland både pojkar och flickor. Detta berodde på det skol- respektive förskoleutbrott som beskrivs nedan.

Figur 2. Incidensen av fall med shigellainfektion smittade i Sverige hos kvinnor respektive män i olika åldersgrupper 2016

Fall av Shigellainfektion uppdelade på kön och ålder 2016

Smittväg

Vanligaste angivna smittväg 2016 var via mat (70 fall) och direkt personkontakt (12 fall), medan fem personer antogs ha smittats via dricksvatten och en person via badvatten. För resten av fallen saknades information om smittväg.

Smittland

Under året rapporterades 71 fall som smittade i Sverige och 161 fall som smittade utomlands. Under året rapporterades flest fall från Indien, Egypten, Kuba och Libanon.

För mer detaljer om ålder- och könsfördelning, smittland och geografisk fördelning i Sverige, se statistik över shigellainfektion.

Utbrott

I Sverige är utbrott av fall med shigellainfektion ovanliga och de som ändå inträffar härleds ofta till infekterade personer som har hanterat mat. Under 2016 rapporterades två utbrott, båda från Stockholms län.

Se fördjupad information om utbrott 2016.

Mikrobiologi

Under 2016 insamlades isolat från fall som smittats i Sverige inom ramen för det mikrobiella övervakningsprogrammet på Folkhälsomyndigheten. Analysen innefattar framförallt artbestämning och för en fördjupad analys av resultaten.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Det totala antalet rapporterade fall med shigellainfektion ligger på historiskt låga nivåer. Detta beror huvudsakligen på att antalet personer som smittats utomlands minskat. Framförallt är det färre fall som anges ha smittats i tidigare traditionella smittländer för shigellainfektion som Indien, Egypten och Turkiet. Om detta beror på minskat resande bland svenskar till dessa länder eller ett förbättrat smittläge på resmålen är okänt. Antalet smittade fall under utlandsresor skulle kunna minska ytterligare med bättre handhygien och ökad försiktighet vid konsumtion av grönsaker och andra livsmedel som lätt kontamineras.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om shigellainfektion

Årlig rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)

Surveillance Atlas of Infectious Diseases (ECDC)

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten (CDC) om shigella