Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Shigellainfektion 2017

Bakgrund

Shigella är en tarmbakterie som utsöndras via avföring och sprids fekal-oralt, genom direktkontakt med infekterade människor eller via förorenade livsmedel. I många länder med dåliga sanitära förhållanden är shigella ett allvarligt medicinskt problem och en vanlig orsak till barnadödlighet. Majoriteten av alla shigellafall i Sverige har blivit smittade utomlands.

Utfall

Under 2017 anmäldes totalt 213 fall med shigellainfektion, vilket är den lägsta siffran sedan mitten av 1970-talet. Av dessa hade 164 personer smittats utomlands och 48 i Sverige (figur 1). Antalet inhemska fall fortsatte att minska, med ungefär en tredjedel jämfört med året innan. Ur ett längre tidsperspektiv har det under de senaste 20 åren skett en signifikant minskning av incidensen av fall med shigellainfektion som smittats i Sverige. Antalet utlandssmittade shigellafall har också minskat under de senaste åren, men under 2017 var antalet i stort sett oförändrat sedan året innan.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av shigellainfektion som smittats i Sverige och utomlands 1998–2017.

Graf som visar antalet fall av rapporterade shigellafall 1998-2017.

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall 2017 var medianåldern 34 år med en spridning från 1 till 80 år.

Vanligen brukar något fler kvinnor än män rapporteras med shigellainfektion. Under 2017 var könsfördelningen relativt jämn. Av samtliga fall var 112 män (53 procent) och 101 kvinnor (47 procent).

Bland de inhemska fallen var incidensen generellt låg både bland kvinnor och män i alla åldersgrupper (figur 2). Ett undantag var 1–4-åriga pojkar, för vilka incidensen av oklar anledning var högre än för övriga åldersgrupper. Bland kvinnorna mer än halverades incidensen jämfört med det föregående året. Minskningen var mest markant bland flickor under 10 år, vilket berodde på att flera fall rapporterades i denna grupp under 2016 på grund av ett förskole- och ett skolutbrott.

Figur 2. Incidensen (fall per 100 000 invånare) av fall med shigellainfektion smittade i Sverige hos kvinnor respektive män i olika åldersgrupper 2017.

Graf som visar incidensen av shigella per kön 2017

Smittland

Under året rapporterades 48 fall som smittade i Sverige och 164 fall som smittade utomlands. Flest fall rapporterades från Egypten, Indien och Indonesien.

Utbrott

I Sverige är utbrott av fall med shigellainfektion ovanliga och de som ändå inträffar härleds ofta till infekterade personer som har hanterat mat. Under 2017 kom inga utbrott till Folkhälsomyndighetens kännedom.

Mikrobiologi

Typning av Shigella Folkhälsomyndigheten är en avgiftsbelagd analys på Folkhälsomyndigheten.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning

Det totala antalet rapporterade fall med shigellainfektion ligger på mycket låga nivåer, i synnerhet i jämförelse med hur läget var under 1970–1990-talen. Detta beror huvudsakligen på att antalet personer som smittats utomlands minskat. Framförallt är det färre fall som anges ha smittats i tidigare traditionella smittländer för shigellainfektion som Indien, Egypten och Turkiet. Om detta beror på minskat resande bland svenskar till dessa länder eller ett förbättrat smittläge på resmålen är okänt.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om shigellainfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Årlig rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)

Surveillance Atlas of Infectious Diseases (ECDC)

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten (CDC) om shigella