Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

2001

Den nedåtgående trend av anmälda fall av shigellainfektion som tidigare iakttagits bröts under 2001 då 540 fall rapporterades. Av dessa var 530 fall kliniskt anmälda av behandlande läkare och lika många från laboratorierna. Av anmälda fallen med uppgift om smittland angavs 66 personer vara smittade i Sverige, vilket var det lägsta antalet inhemska fall under den senaste 10-årsperioden.

Ett utbrott skedde på en restaurang där en gäddpaté var den troliga smittkällan. Femton personer insjuknade och sex personer var odlingspositiva för Shigella flexneri. Av personalen på restaurangen var en servitör odlingspositiv. Gäddpatén visade sig vid provtagningen vara mycket kraftigt fekalt förorenad, vilket tolkades som bristande handhygien hos personal som hanterat den.

Utlandssmitta var angivet för 460 personer. Vanligast bland angivna smittländerna var Egypten (132 fall), Turkiet (61 fall), Indien (34 fall), Thailand (22 fall) och Marocko (18 fall).