Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

2002

Antalet rapporterade fall minskade åter efter den tillfälliga topp som observerades året innan. Rapporteringen av shigellafall var relativt jämnt fördelad över årets månader. Av de inhemskt smittade personerna hade 38 Shigella sonnei, 18 Shigella flexneri, två Shigella boydii samt en Shigella species. Även om en majoritet av det totala antalet smittade vanligen är kvinnor, var denna andel ovanligt stor under året (59 %) jämfört med tidigare år.

Sverige, liksom de övriga nordiska länderna, har i många år haft en låg och jämn incidens av shigellainfektion.