Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

2003

Antalet anmälda shigellafall ligger på samma nivå som året innan, vilken är lägre, både vad gäller totala antalet anmälningar och antalet fall rapporterade som smittade i landet, än samtliga år sen 1997. Antalet inhemska fall har varit på stadig nedgång den senaste tioårsperioden.

Som vanligt hade cirka 15 % av fallen smittats i Sverige. I samma storleksordning (11 %) var antalet fall som smittats i Egypten, vilket sen fem år tillbaka är det mest frekvent angivna landet för utlandssmitta.

Under vårmånaderna observerades endast enstaka inhemska fall, för att sedan öka kraftigt i slutet av sommaren och med en extra topp i oktober. Totalantalet fall var fördelade över året på samma sätt som föregående år med en låg topp i april, nedgång under juni och en högre topp under augusti till oktober samt januari.

Köns- och åldersmässigt liknar bilden tidigare år. En liten manlig övervikt av inhemska fall kunde ses. Som vanligt utgjordes närmare en tredjedel av de anmälda fallen av barn under tio år. I denna grupp dominerade pojkarna markant (detta år med 70 %). Vad gäller totalantalet dominerade kvinnorna, liksom tidigare år, i alla åldersgrupper mellan 10 och 59 år. Fördelningen av inhemska fall över landet var relativt oförändrad bortsett från Skåne, där det inträffade utbrottet orsakade en ökning av antalet fall. Av de i Sverige smittade personerna hade 35 Shigella sonnei, 19 Shigella flexneri, en Shigella dysenteriae och en var otypad.

Ett utbrott skedde i september på en vägkrog i Skåne. Sex personer insjuknade med Shigella sonnei. Någon smittkälla kunde inte identifieras.