Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

2004

Det totala antalet anmälda shigellafall låg på samma nivå som under tidigare år, däremot fortsatte det antal personer som smittats i Sverige att sjunka.

Minskningen av inhemska fall var en tredjedel, vilket innebär att dessa 2004 endast utgjorde 8 % av samtliga inrapporterade fall.

Egypten (19 %) och Indien (13 %) smittades under 2004 fler fall med shigellainfektion än i Sverige.

Vad gällde totala antalet anmälda shigellafall skedde en viss omfördelning över året. Dubbelt så många rapporterades under månaderna november, december, mars och april, medan en minskning observerades under augusti och september. Därmed har fördelningen över året ändrats till fler fall under våren, höstökningen blivit mindre uttalad och en senhöst-vintertopp tillkommit.

De inhemska fallen var spridda över hela året med ett till sju fall per månad förutom i januari, då inga fall alls rapporterades. Under sommarhalvåret insjuknade något fler personer än under vintern.

Köns- och åldersmässigt rådde samma förhållande som föregående år. Minskningen av inhemska fall syntes tydligast bland personer under 20 år.

Fördelningen av inhemska fall över landet liknade den från 2003. Värt att notera var dock en kraftig minskning av antalet rapporterade fall i Stockholms län och en ökning i Uppsala län.

Fördelningen mellan olika typer såg även den ut som året före. Av de i Sverige smittade personerna hade 22 Shigella sonnei (58 %), tolv Shigella flexneri (32 %), två Shigella dysenteriae (5 %), en Shigella boydii (3 %) och en var otypad.

Under 2004 rapporterades inga shigellautbrott.