Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

2005

Trender

Under 2005 låg det totala antalet anmälda shigellafall på nästan samma nivå som under tidigare år. Totalantalet shigellafall ökade med 20 % och antalet inhemska fall dubblerades.

Arton procent av shigellafallen var smittade i Sverige. Av de smittade utomlands 2005 var det mest fall från Egypten (32 %) och Indien (10 %).

Kön och ålder

I samtliga åldersgrupper ökade antalet shigellafall. Jämfört med året innan insjuknade dubbelt så många barn under tio år 2005. Främsta ökningen kunde observeras bland kvinnor.

Köns- och åldersfördelning inhemska shigellafall 2005
Köns- och åldersfördelning inhemska shigellafall 2005

Årstidsvariation

Shigellafallen var inte jämnt spridda under året. Det var en stor ökning under sommaren (juni till augusti) som kunde kopplas till flera utbrottet i landet.

Geografisk spridning

Fördelningen av inhemska fall över landet liknade den från 2004. Störst antal inhemska shigellafall rapporterades i Stockholms (29 %), Skånes (21 %) och Västra Götalands (23 %) län.

Typer

Fördelningen mellan olika typer såg även den ut som året före. Av de i Sverige smittade personerna hade 70 Shigella sonnei (67 %), tolv Shigella flexneri (11 %), en Shigella dysenteriae (1 %), en Shigella boydii (1 %) och 20 stammar (20 %) var otypade/ej typningsbara.

Shigella sonnei är vanligast vid inhemsk shigellasmitta
Shigella sonnei är vanligast vid inhemsk shigellasmitta

Utbrott

  • Under maj insjuknade nio personer i Jönköpings län akut i en febril tarminfektion med Shigella sonnei, de hade ätit på samma restaurang några dock vid olika tillfällen.
  • Ytterligare tre utbrott rapporterades med totalt 27 fall. 15 av dessa fall tillhörde ett utbrott där de fem första troligen var sekundärfall till en utlandssmitta och övriga kunde ha smittats genom utlandsresenärernas privata förorenade brunn.