Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

2008

Trender

Under 2008 anmäldes totalt 596 fall av shigellainfektion. Detta är en ökning mot tidigare år (470 fall 2007), som kan förklaras av ett större och ett mindre inhemskt utbrott under året. Av dessa 596 fall smittades 147 i Sverige och andelen inhemskt smittade blir då 25 %. Detta är också högre än normalt och förklaras av utbrotten.

Ålder, kön och geografisk fördelning

För de inhemska fallen var 53 % kvinnor och flest drabbade, bland båda könen, var i 50-årsåldern. Denna åldersfördelning kan förklaras av årets största utbrott där fallen var i denna ålder. Dras dessa fall bort så är åldersfördelningen mer jämn och spridd. Barn i åldern 5 år eller yngre stod för 14 % av anmälningarna. Flest fall anmäldes från Stockholm och Kalmar län där utbrotten ägde rum.

Smittland

När det gäller de utlandssmittade fallen så smittades, liksom tidigare år, flest fall i Indien och Egypten.

Serotyper

De fyra typerna av Shigella fördelade sig enligt följande: S. sonnei 80 %, S. flexneri 18 %, S. boydii 1,5 % och S. dysenteriae 0,8 %. Då utbrotten var av S. sonnei är denna andel onormalt hög. Dras de fall som tillhörde utbrotten bort så blir andelen S. sonnei betydligt lägre och även lägre än normalt under tidigare år. Fallen var spridda under året utan någon tydlig säsongsvariation, men med toppar för de två olika utbrotten.

Utbrott

Årets största utbrott inträffade i Stockholm under en vecka i slutet av augusti. Efter att ha ätit på en lunchrestaurang insjuknade totalt drygt 140 personer med feber, magkramper och diarréer. Fem personer fick läggas in på sjukhus. Cirka hälften av fallen bekräftades ha en mycket ovanlig typ av S. sonnei. Majoriteten av fallen var från Stockholms län, men även ströfall från andra län noterades samt några sekundärfall. Livsmedelsprover togs för analys, köket stängdes för sanering och all personal provtogs. En kohortstudie där både sjuka och friska matgäster intervjuades med en webbaserad enkät (totalt cirka 500 enkäter skickades ut) pekade på en ökad risk associerad med rårivna morötter från salladsbuffén. Detta kunde dock aldrig bekräftas via odlingar av rårivna morötter. Detta var det största utbrottet av shigellainfektion i Sverige i modern tid och utbrott av denna storlek är mycket ovanliga. Shigella smittar endast mellan människor och sprids vanligen med kontaminerade livsmedel, till exempel bevattnade grönsaker, eller från person till person men även via infekterad kökspersonal. Infektionsdosen för shigellos är mycket låg vilket förklarar det stora antalet insjuknade personer.

Ett annat utbrott inträffade i Kalmar län i november. Totalt drabbades 17 fall i samma samhälle och 11 av dessa var barn med kopplingar till en förskola. Hos 16 av fallen kunde S. sonnei odlas fram. Då Shigella är mycket smittsam och infektionsdosen är väldigt låg ledde utbrottet på förskolan till flera sekundärfall bland anhöriga och bekanta. Det föreföll som att de vuxna fick värre symtom än barnen och tre personer behövde kortvarig sjukhusvård. Den ursprungliga smittkällan är ännu oklar, mest sannolikt är det en smitta som kommit till förskolan via ett barn som blivit smittad utomlands.