Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

2009

Trender

Under 2009 anmäldes totalt 469 fall av shigellainfektion med incidensen 5. Detta är en minskning mot tidigare år (596 fall 2008). Antalet inhemska fall minskade från 2008 (147 fall) till 2009 (93 fall, incidens 1) trots att ett utbrott under sommaren 2009 drabbade 35 människor spridda i hela landet. Minskningen kan förklaras av ett ännu större inhemskt utbrott under 2008 som gav höga siffror det året. Antalet utlandssmittade fall minskade också från 2008 (449 fall) till 2009 (376).

Ålder, kön och geografisk fördelning

För de inhemska fallen var 57 % män medan det bland de utlandsmittade var 41 % män. Flest drabbade bland båda könen, oavsett smittland var vuxna mellan 20 och 60 år. Barn i åldern 5 år eller yngre stod för 6 % av alla anmälningar bland de utlandssmittade fallen men för 14 % bland de inhemskt smittade. Bland de fall som smittats i Sverige var incidensen högst i Kronoberg (12) och Örebro (4) på grund av utbrottet. Incidensen i de återstående länen var mycket låg (0–1).

Smittland

Liksom tidigare år kom flest utlandssmittade fall från Egypten (33 %) och Indien (14 %).

Arter

De fyra arterna av Shigella fördelade sig enligt följande: S. sonnei 58 %, S. flexneri 29 %, S. dysenteriae 8 % och S. boydii 4 %. Då utbrottet var av S. dysenteriae var denna andel onormalt hög. Om de fall som tillhörde utbrotten utesluts ur analysen blir andelen S. dysenteriae betydligt lägre (0,5 %) och mer lik tidigare år. Fallen var spridda under året utan någon tydlig säsongsvariation, men med toppar för utbrottet.

Utbrott

Det inträffade endast ett större utbrott av Shigella under 2009. Laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten upptäckte 6 fall av S. dysenteriae typ 2 från fyra olika län i början av juni. Samma dag rapporterade ett femte län att 25 personer som hade besökt en restaurang på Mors dag insjuknat med gastrointestinala symtom. Flera av dessa personer bekräftades senare vara smittade av samma typ av Shigella. I den efterföljande utredningen identifierades sammanlagt 47 fall, varav 35 laboratorieverifierade. Som ett resultat av intervjuer med fallen identifierades sockerärtor från Kenya som den mest sannolika källan till utbrottet. 4 prov av sockerärtor sändes till Folkhälsomyndigheten för analys. Shigella kunde inte identifieras i något av dem, men E. coli hittades i tre av proverna vilket indikerar fekal förorening. Information om korrekt hantering av råa grönsaker före konsumtion lämnades av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Detta utbrott följde efter liknande shigellautbrott i Danmark och Norge, där sockerärtor också ansågs vara den mest sannolika smittkällan.