Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

2010

Under 2010 anmäldes 557 fall (incidens 5,9) av shigellainfektion varav endast 83 fall (incidens 0,9) var inhemskt smittade. De inhemska fallen minskade med 11 % och de utlandssmittade ökade med 26 % jämfört med 2009. De inhemska fallen varierar från år till år beroende på antal utbrott och de utlandssmittade varierar med svenskars resvanor. Normalt ligger andelen inhemskt smittade kring 15–20 %. Under 2010 var denna andel 15 %.

Ålder, kön och geografisk fördelning

39 % av de inhemskt smittade fallen var under 20 år. Detta förklaras av att 2 utbrott under året inträffade på skolor med barn. Av de utlandssmittade var däremot knappt 90 % över 20 år. 59 % var män bland de inhemskt smittade men 58 % kvinnor bland de utlandssmittade. Denna könsskillnad mellan inhemska och utlandssmittade sågs även under 2009 men förklaringen är inte känd. Incidensen var för de inhemska fallen högst i Västernorrland (4,1) där ett av utbrotten inträffade och därefter i Örebro län (1,8) och Dalarna (1,4).

Smittland

Majoriteten av shigellafallen smittas utomlands. Egypten med 194 fall var det vanligaste smittlandet 2010 och stod för 41 % av de utlandssmittade. Därefter kom liksom tidigare år Indien med 63 fall, 13 %. Antalet resor till Egypten har ökat kraftigt sedan slutet på 90-talet (Rese- och Turistdatabasen, Resurs AB) vilket har gett en ökning i antalet fall, men risken (fall per 100 000 resor) har sjunkit sedan slutet på 90-talet. Möjligen är det ett resultat av ökad medvetenhet bland resenärer och förbättrad livsmedelshygien i landet. De senaste åren har risken legat relativt konstant (Figur).

Shigellainfektion
Figur. Reserelaterad risk (fall per 100 000 resor) för Shigella och Egypten 1998–2010.

Säsongsvariation

Flest inhemska fall anmäldes i juni och augusti till oktober. Den inhemska fördelningen speglar de månader när utbrotten inträffade. De utlandssmittade anmäldes med en tydlig topp i december men även i januari till mars då svenskarna vanligen reser till länder med hög smittrisk. Antalet utlandssmittade var ovanligt högt i december 2010 och majoriteten av dessa smittades i Egypten. December var också den månad under 2010 som flest svenskar reste till Egypten (Rese- och Turistdatabasen, Resurs AB).

Arter

Av shigellafallen typades 98 % av de inhemska och 97 % av de utlandssmittade. De 4 arterna fördelade sig enligt följande bland de inhemska fallen: S. sonnei 62 %, S. flexneri 36 %, S. boydii 2 % och S. dysenteriae 0 %. För de utlandssmittade var S. sonnei vanligare (71 %) och S. flexneri ovanligare (24 %). Den vanligaste serotypen för S. flexneri var 2a för både inhemska och utlandssmittade fall.

Utbrott

Årets största shigellautbrott inträffade på en förskola i Göteborg under några veckor på sensommaren. Totalt insjuknade 19 personer varav 13 förskolebarn med 3 familjemedlemmar som sekundärfall och 3 ur personalen. Det troliga indexfallet insjuknade med tarmsymtom efter en utlandsresa och vistades på förskolan under några dygn trots besvär. Kort därefter började fler barn bli magsjuka. Ett av barnen fick vårdas på sjukhus. Utredningen försvårades av att fecesodlingar till en början blev negativa för Shigella. Först efter upprepade odlingar påvisades Shigella sonnei. Utbrottet illustrerar hur smittsamt Shigella är mellan barn och personal i en förskolegrupp och att barn med diarré därför inte skall vistas på förskola. Det understryker även vikten av upprepade odlingar vid misstanke om bakteriell orsak till magsjukeutbrott.

Årets andra större shigellautbrott inträffade också på en skola, denna gång på Alnö i Västernorrland. Totalt anmäldes 9 fall varav 4 elever och 2 syskon som sekundärfall, 2 lärare och 1 kökspersonal. Shigellastammen var en mannitnegativ Shigella sonnei, något som är ovanlig vid inhemsk smitta. Utbrottet orsakades troligen av att en kökspersonal smittats av Shigella utomlands och burit smittan även efter att symtomen upphört. Även detta utbrott visar på hur smittsam Shigella är.