Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Shigellainfektion 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades totalt 371 fall av shigellainfektion motsvarande en incidens på 3,6 fall per 100 000 invånare och år – en ökning från 2017 (n=213). Cirka 20 procent (73/371) smittades i Sverige (figur 1). Ökningen fördelade sig väldigt ojämnt över landet, i till exempel Västra Götalandsregionen anmäldes nästan tre gånger fler fall under 2018 jämfört med året innan. Ingen större förändring sågs i fördelningen mellan åldersgrupper och kön jämfört med den föregående femårsperioden. Ett utbrott inträffade under året då elva personer från flera delar av landet insjuknade i shigellainfektion efter att ha ätit på en restaurang i Stockholm.

Sammantaget ökade antalet fall med shigellainfektion under 2018 jämfört med 2017. Ökningen av antalet fall kan till viss del förklaras av att vissa laboratorier även börjat anmäla fall baserat på nukleinsyrepåvisning (och inte enbart de fall från vilka bakterier isolerats).

Figur 1. Incidens av shigellainfektion för fall smittade i Sverige (justerad för utbrott) samt trendkurva under åren 1998-2018.

Figur 1. Incidens av shigellainfektion för fall smittade i Sverige (justerad för utbrott) samt trendkurva under åren 1998-2018.

Tabell 1. Antalet artbestämda fall med shigellainfektion fördelade på smittland och art under 2018.
SmittlandS. sonneiS. flexneriS. boydiiS. dysenteriaeDubbel-infektionEj artbestämd
Sverige 38 21 4 2 8
Utland 150 55 18 3 68
Okänt 1 2
Totalt 188 77 22 3 2 79

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om shigellainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)