Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Shigellainfektion 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 524 fall av shigellainfektion motsvarande en incidens på 5,1 fall per 100 000 invånare - en ökning jämfört med 2018 (n=371). Ökningen omfattade både fall smittade i och utanför Sverige (figur 1) och andelen inhemska fall var drygt 20 procent under 2019. Av de utlandssmittade fallen (n=394) smittades flest personer i Egypten, Kap Verde och Indien. Bland samtliga rapporterade fall var medianåldern 34 år (spridning från 0 till 99 år) och andelen kvinnor var 53 procent. För fall bland kvinnor under 30 år som smittats i Sverige var incidensen tre gånger så hög som snittet under de fem föregående åren och orsaken till detta är oklar (figur 2). Den totala incidensen var ojämnt fördelad över landet. I de flesta regionerna var incidensen för inhemska fall relativt låg (cirka 1 fall per 100 000 invånare eller lägre) medan den ökade kraftigt i exempelvis Västra Götaland. Den höga incidensen (9,9 fall per 100 000 invånare) i Jämtland berodde på ett utbrott, och utöver det rapporterades ytterligare två utbrott under 2019 (tabell 1). Totalt typades isolat från 337 fall (64 procent). Shigella sonnei var den vanligast förekommande arten (tabell 2).

Antalet fall av shigellainfektion har ökat sedan 2017 och kan delvis förklaras av att vissa laboratorier börjat införa nukleinsyrepåvisning av bakterien. Nukleinsyrapåvisning är sedan 2017 dessutom inkluderat i falldefinitionen.

Figur 1. Antal fall av shigellainfektion för fall smittade i Sverige respektive utomlands 2000-2019.

Figur 2. Incidens av inhemska fall med shigellainfektion 2019 fördelat på kön och åldersgrupp.

Tabell 1. Utbrott med shigellainfektion under 2019.

UtbrottAntal fallRegionTidsperiodSmittkällaTyp
1 5 Stockholm Maj 2019 Misstänkt sallad på restaurang Shigella sonnei
2 12 Jämtland Jul-aug 2019 Misstänkt smittad restaurangpersonal Shigella flexneri 3a
3 4 Värmland Nov 2019  Okänd Shigella sonnei

Tabell 2. Antal typade isolat per shigellaart under 2019.

SmittlandS.sonneiS.flexneriS.boydiiS.dysenteriaeDubbelinfektionEj artbestämd
Sverige 55 40 1 27
Utland 155 63 10 8 1 157
Okänt 3 1 3
Totalt 213 104 11 8 1 187

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om shigellainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019