Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 187 fall av shigellainfektion motsvarande en incidens av 1,8 fall per 100 000 invånare, vilket är något fler fall jämfört med år 2020 (n=161). Andelen utlandssmittade fall var fortsatt lägre jämfört med före pandemin (figur 1). Knappt hälften av fallen smittades i Sverige (n=81), vilket är en ökning från föregående år (n=39, 24 procent). Av de utlandssmittade fallen (n=92) smittades flest personer i Irak, Kap Verde och Egypten. Medianåldern var 33 år (spridning 1-90 år) och drygt hälften av fallen var kvinnor. Högst incidens återfanns i åldersgruppen 1–4 år smittade utomlands (figur 2).

Totalt typades isolat från 77 fall (41 procent). Shigella sonnei var den vanligast förekommande arten (tabell 1).

Enligt falldefinitionen räknas endast odlingsverifierade fall som bekräftade fall av shigella. De senaste åren har några regioner övergått från odling till PCR som primär diagnostik. Den PCR-baserade metoden kan inte skilja mellan shigella och EIEC utan båda anmäls som misstänkt fall av shigella. De prover som sedan kan odlas fram som shigella blir bekräftade fall, övriga kvarstår som misstänkta. Ändringen till en mer känslig diagnostisk metod kan påverka antalet anmälda fall, vilket delvis kan förklara varför andelen misstänkta fall har ökat sedan 2017 (figur 3). År 2021 utgjorde andelen bekräftade fall 41 procent (n=77/187).

Figur 1. Antalet rapporterade fall av shigellainfektion smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt under åren 2012–2021.

Linjediagram över antalet fall av shigella år 2012-2021 per smittland. En topp i antalet utlandssmittade fall ses 2019 och därefter kraftigt nergång troligen till följd av pandemin och minskat resande. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av shigellainfektion per åldersgrupp smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt under år 2021.

Stapeldiagram över incidensen av shigellafall per åldersgrupp och smittland 2021. Högst incidens ses i gruppen 1-4 år smittad utomlands. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 1. Antalet typade isolat per shigellaart under år 2021.
SmittlandS. sonneiS. flexneriS. boydiiTotalt
Sverige 24 15 2 41
Utland 27 6 3 36
Okänt 0 0 0 0
Totalt 51 21 5 77

Figur 3. Antalet bekräftade samt misstänkta fall av shigella under åren 2017–2021.

Stapeldiagram över antalet PCR-positiva (misstänkta) respektive odlingsverifierade (bekräftade) fall av shigella åren 2017-2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer