Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Sjukdomsinformation

Sorkfeber 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 278 fall med sorkfeber motsvarande en incidens av 2,6 fall per 100 000 invånare. Detta är en kraftig ökning av antalet fall jämfört med år 2020 (n=61; se figur 1). Antalet fall av sorkfeber kan variera stort mellan olika år beroende på skogssorkspopulationens storlek och under hösten fanns det enligt Sveriges lantbruksuniversitets övervakning mycket skogssork i norra Sverige, vilket ledde till en ökning av antalet sorkfeberfall i slutet av året (figur 2).

Köns- och åldersfördelningen var densamma som tidigare år. Medianåldern bland fallen var 57 år (spridning 3–91 år) och andelen män var 60 procent (n=168). Få personer under 20 år rapporterades med sorkfeber (figur 3).

Av de 250 fall där smittland fanns angivet hade 247 fall smittats i Sverige och merparten av dessa norr om Dalälven. Incidensen var högst i Västerbotten och Västernorrland (båda regionerna med 34 fall per 100 000 invånare; figur 4).

Figur 1. Antalet rapporterade fall av sorkfeber under åren 2012–2021.

Stapeldiagrammet visar antalet rapporterade sorkfeberfall mellan åren 2012 och 2021. Antalet fall varierar mycket mellan dessa år från strax under 50 till drygt 400. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av sorkfeber per månad under åren 2012–2021.

Stapeldiagrammet visar antalet rapporterade sorkfeberfall per månad från januari 2012 till december 2021. Antalet varierar kraftig från inga fall alls vissa månader upp till 70 rapporterade fall under någon månad. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av sorkfeber per kön och åldersgrupp år 2021.

Stapeldiagrammet visar antalet rapporterade sorkfeberfall per åldersgrupp och kön under 2021. Staplarna är generellt högre för män och hos personer över 30 år. Hos barn och unga vuxna förekommer relativt få fall.  Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Incidensen av sorkfeber per region år 2021.

Sverigekarta som visar incidensen av rapporterade sorkfeberfall i olika regioner under 2021. Färgen är mörkare, det vill säga högre incidens, i norra delarna av landet, i synnerhet i Västernorrland och Västerbotten. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer