Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Sjukdomsinformation

2007

Under 2007 rapporterades 2 195 sorkfeberfall, vilket är en stor ökning från året innan (213 fall) och det största antal fall som rapporterats så länge det funnits tillförlitlig statistik. Det är dessutom nästan fyra gånger fler fall än det tidigare rekordåret 1998, då 562 personer rapporterades ha blivit infekterade.

Det stora antalet fall kan till viss del förklaras av de rikliga mängder skogssork som förekommit under både hösten 2006 och 2007. Det är sedan tidigare känt att det finns en stark koppling mellan mängden sork på hösten och antalet infekterade människor under det följande vinterhalv­året. Att det anmäldes så extremt många fall under 2007 kan sannolikt även förklaras av klimatfaktorer, och då fram­för allt bristen på ett rejält snötäcke i kombination med kyla, vilket tvingat sorkarna att söka skydd inomhus.

Under 2007 angavs 94 % av fallen ha smittats i Sverige. För flertalet av de resterande personerna var smittlandet okänt, bortsett från ett fåtal som insjuknat efter vistelse i Norge, Finland, Kroatien och Tadzjikistan.

Liksom tidigare år anmäldes under 2007 flest fall under vinterhalvåret och den högsta toppen inföll i januari. Till skillnad från tidigare år, då rapporteringen av fall under sommaren varit i stort sett försumbar, upphörde inte smittan denna sommar, även om den höll sig på en lägre nivå från mars till september. I november kunde en ny topp observeras, fast denna gång något lägre.

Under 2007 anmäldes som vanligt flest fall, 89 %, från de fyra nordligaste länen - Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Ett 10-tal fall angavs ha smittats så långt söderut i landet som Uppsala, södra Västmanlands, södra Värmlands och norra Västra Götalands län.

Ålders- och könsfördelningen såg ut som tidigare. Majoriteten av de infekterade personerna var i åldern 40 till 70 år och 57 % var män.

Sorkfeber
Figur. Antal fall av sorkfeber 1998–2007.