Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Sjukdomsinformation

2008

Trender

Antalet sorkfeberfall minskade kraftigt jämfört med 2007, men låg ändå på en hög nivå om man jämför över en längre tidsperiod. Under 2008 sjönk antalet anmälda fall till 569 från 2 195 året innan. Majoriteten av fall anmäldes under det första halvåret och detta kan förklaras av den stora mängden skogssork under hösten 2007. Under 2008 imploderade skogssorkspopulationen, vilket som förväntat ledde till en kraftig reduktion av antalet sorkfebersmittade människor.

Figur. Totalt antal rapporterade sorkfeberfall 1997–2008.
Figur. Totalt antal rapporterade sorkfeberfall 1997–2008.

Ålder och kön

Ålders- och könsfördelningen såg ut som tidigare år. Majoriteten av de smittade personerna var mellan 40 och 60 år och 54 % var män.

Smittland

Majoriteten sorkfeberfall (520) angavs ha smittats i Sverige. För flertalet av de resterande personerna var smittlandet okänt, bortsett från ett fåtal som insjuknat efter vistelse i Norge och Finland.

Geografisk fördelning

Liksom tidigare år anmäldes flest fall (87 %) från de 4 nordligaste länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Ett fåtal personer smittades söder om det ”klassiska” sorkfeberområdet, ett fall så långt söderut som strax väster om Vättern.