Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Sjukdomsinformation

2009

Trend

Under 2009 anmäldes endast 53 sorkfeberfall. Det var en dramatisk minskning jämfört med 2007 och 2008 (Figur). Detta beror på att skogssorkarna minskade kraftigt i antal under 2008 och att sorkpopulationerna förblev mycket små även under 2009.

Figur. Antal sorkfeberfall 1997–2009.
Figur. Antal sorkfeberfall 1997–2009.

Ålder, kön och smittland

Även om incidensen var förhållandevis låg i alla åldrar var den högst i 60–69-årsåldern. Inga barn under 15 år blev sjuka i sorkfeber under 2009. 66 % av de anmälda personerna var män.

Under 2009 angavs 43 fall (81 %) ha smittats i Sverige. För övriga personer saknades uppgift om smittland.

Geografisk fördelning

Liksom tidigare år anmäldes flest fall (74 %) från de fyra nordligaste länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. De sydligaste fallen hade smittats i de norra delarna av Uppsala län.

Säsongsvariation

Tidigare år har vanligen de flesta sorkfeberfallen insjuknat under vinterhalvåret, men under 2009 var fallen spridda över i princip hela året även om de flesta personerna blev sjuka i november.