Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Sjukdomsinformation

2010

Under 2010 anmäldes 416 fall, vilket är nära åtta gånger så många som 2009 (Figur). Den stora ökningen berodde på skogssorkpopulationen befann sig i en tillväxtfas i sin naturliga tre till fyraåriga beståndscykel och att det därmed fanns många infekterade djur som kunde sprida smitta.

Ålder och kön

Under 2010 anmäldes som vanligt flest fall i åldern 40 till 70 år och incidensen var högst bland 60–69-åringar. Majoriteten av de anmälda fallen var män (58 %). Vad denna könsskillnad beror på är oklart.

Smittland

För de fall där sannolikt smittland angavs i anmälan hade i stort sett samtliga infekterats i Sverige. 4 fall uppgav att de hade smittats i Finland, där sorkfeber också är vanligt förekommande.

Geografisk fördelning

Liksom tidigare år anmäldes flest fall (81 %) från de fyra nordligaste länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Västerbotten uppvisade liksom de flesta år tidigare den högsta incidensen med 51 fall per 100 000 invånare.

Säsongsvariation

Som vanligt sjönk antalet rapporterade fall under våren och sommaren, men höstens karakteristiska ökning startade redan i juli, vilket är ovanligt tidigt. Nära tre fjärdedelar av fallen anmäldes under årets andra hälft, med en topp på 70 fall under november som ett tecken på sorkpopulationens tillväxt under sommaren och att sorkarna troligen börjar söka sig inomhus till mänskliga boningar när det blir kallare ute.

Sorkfeber
Figur. Antal sorkfeberanmälningar 1997–2010.