Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Sjukdomsinformation

Sorkfeber 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 243 sorkfeberfall motsvarande en incidens av 2,4 fall per 100 000 invånare. Detta är en ökning sedan 2017 (n=158) men antalet fall kan variera stort från år till år (figur 1). Medianåldern för fallen var 54 år (spridning 0-87 år) och andelen kvinnor var 42 procent (n= 102). Män tillhörande gruppen 30 år eller äldre utgjorde 51 procent av alla rapporterade sorkfeberfall (incidens på 3,9 fall per 100 000 invånare) (figur 2). Samtliga fall utom sju med okänt smittland rapporterades som smittade i Sverige. Majoriteten av fallen smittades i Norrland samt i norra delen av Svealand. Västerbotten och Norrbotten var de regioner med högst incidens (29 respektive 24 fall per 100 000 invånare) (figur 3). Fall som rapporterats i de södra regionerna hade antingen okänd smittort eller i högre utsträckning rapporterats vistats i norrländska regioner inom inkubationstiden. Ett fall i region Skåne kunde dock inte härledas till vistelse utanför regionen inom tiden för inkubation, detta fall misstänks därför vara smittat i Skåne. Detta är första gången ett fall har rapporterats smittat så långt söderut i Sverige.

Sammanfattningsvis var ökningen av fall under 2018 måttlig. Utöver fallet i Skåne följer utbredningsområdet ett förväntat mönster och året 2018 kan anses som ett medelår för sorkfeberinfektion.

Figur 1. Antalet fall av sorkfeber under åren 2009-2018.

Figur 1. Antalet fall av sorkfeber under åren 2009-2018.

Figur 2. Antal fall av sorkfeber fördelat på åldersgrupp och kön under 2018.

Figur 2. Antal fall av sorkfeber fördelat på åldersgrupp och kön under 2018.

Figur 3. Karta över sorkfeberincidens (fall per 100 000 invånare) per rapporterande region under 2018.

Figur 3. Karta över sorkfeberincidens per rapporterande region under 2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om sorkfeber
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Läkartidningen - Första fallet av skånsk sorkfeber