Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Sjukdomsinformation

Sorkfeber 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 61 fall med sorkfeber motsvarande en incidens på 0,6 fall per 100 000 invånare. Detta är det lägsta antalet fall sedan 2012 (figur 1). Antalet fall kan variera stort mellan olika år beroende på skogssorkspopulationens storlek och 2020 var ett milt sorkfeberår på grund av en mycket låg förekomst av skogssork i de norra delarna av landet.

Köns- och åldersfördelningen var densamma som tidigare år. Medianåldern för fallen var 52 år (spridning 13–79 år) och andelen män var 62 procent (n=38). Få personer under 20 år rapporterades med sorkfeber (figur 2).

Samtliga fall där smittland fanns angivet (n=53) hade smittats i Sverige och merparten av dessa norr om Dalälven, liksom tidigare år. Norrbotten och Västerbotten uppvisade högst incidens (8,4 respektive 5,1 fall per 100 000 invånare; figur 3). Ett fall misstänktes ha smittats i Skåne, vilket är mycket ovanligt. Fallet inträffade i samma del av regionen som ett fall som rapporterades 2018.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av sorkfeber under åren 2011–2020

Stapeldiagram över antalet fall av sorkfeber. En topp 2014. Mycket lågt 2020.

Figur 2. Antalet fall av sorkfeber per kön och åldersgrupp år 2020.

Stapeldiagram över antalet fall av sorkfeber efter kön och ålder. Män 30-39 år dominerar.

Figur 3. Geografisk fördelning av sorkfeber år 2020

Karta över fördelning av fall med sorkfeber. Norrland dominerar.

Läs mer