Antalet rapporterade fall av Nefropathia epidemica år 2003 uppgick till 180 (114 män, 65 kvinnor och 1 okänd). De fyra nordligaste länen stod, liksom tidigare, för de flesta fallen och 96 fall uppgavs vara smittade där. Flest fall hade Västerbotten med 44. Noterbart är dock att andelen fall som uppgavs vara smittade i övriga län var ca 20 % mot normalt under 10 %. Bland dessa län låg Uppsala i topp med 11 fall. 46 fall saknade uppgift om smittort.