Under 2006 anmäldes totalt 213 fall av sorkfeber och för 188 (88 %) av dessa uppgavs Sverige vara smittland. Två fall hade smittats i Finland, ett i Norge och ett i Tyskland. För övriga fall saknades uppgift om smittland.

Liksom tidigare år kom även 2006 de flesta anmälningarna från de tre nordligaste länen – Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland stod för två tredjedelar av rapporteringen. Men även i Dalarna, Gävleborg och Uppsala uppgavs ett tiotal personer i respektive län ha infekterats. De sydligaste platser där personer antogs ha smittats var i Örebros och Stockholms län med ett fall var.

Antalet sjuka personer i sorkfeber varierar kraftigt både under året (med flest fall under vintern) och mellan åren. Vintern 2006 rapporterades ovanligt många fall. I november började antalet anmälningar att öka för att nå en kraftig topp under december.

Som vanligt var närmare två tredjedelar av de anmälda fallen män och den dominerande åldern 40 till 70 år.