Trend

Under 2009 anmäldes endast 53 sorkfeberfall. Det var en dramatisk minskning jämfört med 2007 och 2008 (Figur). Detta beror på att skogssorkarna minskade kraftigt i antal under 2008 och att sorkpopulationerna förblev mycket små även under 2009.

Figur. Antal sorkfeberfall 1997–2009.
Figur. Antal sorkfeberfall 1997–2009.

Ålder, kön och smittland

Även om incidensen var förhållandevis låg i alla åldrar var den högst i 60–69-årsåldern. Inga barn under 15 år blev sjuka i sorkfeber under 2009. 66 % av de anmälda personerna var män.

Under 2009 angavs 43 fall (81 %) ha smittats i Sverige. För övriga personer saknades uppgift om smittland.

Geografisk fördelning

Liksom tidigare år anmäldes flest fall (74 %) från de fyra nordligaste länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. De sydligaste fallen hade smittats i de norra delarna av Uppsala län.

Säsongsvariation

Tidigare år har vanligen de flesta sorkfeberfallen insjuknat under vinterhalvåret, men under 2009 var fallen spridda över i princip hela året även om de flesta personerna blev sjuka i november.