Sorkfeber är en virussjukdom som sprids via infekterade skogssorkars kroppsvätskor framförallt urin och avföring. Sjukdomen finns i stort sett i hela Europa, men är vanligast i norr. I Sverige finns smittade sorkar framförallt norr om Dalälven.

Sjukdomens allvarlighetsgrad hos människa varierar stort. Många får inga eller mycket milda symptom. De vanligaste symtomen vid allvarlig sjukdom är hög feber, allmän sjukdomskänsla med muskelvärk samt buk- och ryggsmärtor. Sjukdomen är självläkande, men eftersom sorkfeberviruset angriper njurarna, kan njurfunktionen bli tillfälligt nedsatt och dialysbehandling krävas.

I Sverige blev sjukdomen anmälningspliktig 1989 och sedan dess ser man en tydlig trend mot ökande antal fall, men med mycket kraftiga mellanårsvariationer som är kopplade till skogssorkens 3-4-åriga beståndscykler. De flesta fallen inträffar i Norrland under vinterhalvåret och antalet fall kan i stor utsträckning korreleras till antalet skogssorkar i höstpopulationen.

Utfall och trend

Under 2013 anmäldes 119 fall, vilket är en ökning jämfört med 2012 då bara 48 fall anmäldes men är å andra sidan en minskning om man jämför med 2011 då 350 fall anmäldes (figur 1.).

Figur 1. Antalet rapporterade fall av sorkfeber 2005-2013 uppdelat på kvinnor och män.

Ålder och kön

Fördelningen mellan könen var 2013 väldigt jämn med 49,6% kvinnor och 50,4% män. Incidensen av de anmälda fallen var högst i åldersgruppen 50-69 år. När man studerar incidensen per åldersgrupp uppdelat på kön så var den högst i åldersgruppen 80-89 år bland män och i åldersgruppen 60-69 år bland kvinnor. 2 barn under 10 år rapporterades.

Smittland

Ett fall angavs ha smittats utanför Sverige, i Finland.

Geografisk spridning i Sverige

Liksom tidigare år anmäldes flest fall (86 %) från de fyra nordligaste länen: Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. De högsta incidenserna rapporterades från Västerbotten och Västernorrlands län (15,3 fall per 100 000 invånare). Historiskt brukar Västerbotten ha den högsta incidensen.

Säsongsvariation

Från och med januari till och med oktober 2013 anmäldes det omkring 2-9 fall av sorkfeber i månaden. Mer än hälften av fallen 2013 anmäldes under november och december.

Sammanfattande bedömning och åtgärder

I de län med flest fall kom den meteorologiska vintern i september/oktober och då sökte förmodligen en del smittsamma skogssorkar sig inomhus till värmen.
Det är viktigt att människor som bor och vistas i områden där sorkfeber finns, informeras om hur man bäst skyddar sig mot infektionen. Effektiva skyddsåtgärder kan vara att undvika att röra upp damm som kan vara förorenat genom att våttorka istället för att sopa eller dammsuga i utrymmen där man har anledning att befara att det funnits skogssorkar och att klippa eller kratta fjolårsgräs strax efter att det har regnat. Det är också viktigt att använda handskar vid hantering av sorkavföring, döda sorkar eller föremål från platser där sorkar ofta befinner sig, som till exempel bland ved.