TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Sjukdomsinformation

TBE (Tick borne encephalitis) 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 533 fall av TBE motsvarande en incidens på 5,1 fall per 100 000 invånare. Det är det högsta antalet fall och den högsta incidensen på nationell nivå som rapporterats i Sverige sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 1 juli 2004. Jämfört med föregående år (n=268) är det en fördubbling av antalet fall (figur 1). Majoriteten av fallen (512/533) smittades i Sverige. Medianåldern för fallen var 51 år (spridning 2–97 år) och majoriteten var män (61 procent, n=324), vilket är jämförbart med tidigare år (figur 2). Flest fall rapporterades under september.

Fall av TBE rapporteras numera från Gävle kommun och söderut och har successivt spridit sig västerut (figur 3). Incidensen har ökat signifikant med 5 procent per år sedan 2005 med viss fluktuation mellan åren (figur 4). Under 2021 ökade incidensen i stort sett i alla regioner. Den stora uppgången 2021 beror troligen på flera samspelande faktorer: dels en uppgång i smågnagarpopulationen 2020, dels gynnsamma väderförhållanden för fästingar och dels kan pandemin ha bidragit till att fler människor än vanligt vistades ute i naturen och då riskerade att bli fästingbitna.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av TBE under åren 2007–2021.

Linjediagram över antalet rapporterade fall av TBE under åren 2007-2021. Kurvan fluktuerar mellan åren med en topp 2021 då högst antal fall rapporterades. Källa: Folkhäsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av TBE per kön och åldersgrupp år 2021.

Stapeldiagram över antal rapporterade fall av TBE per kön och åldersgrupp 2021. Högst antal rapporterade fall sågs hos män i gruppen 50-59 år följt av män 70-79 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av TBE per kommun år 2021.

Kartdiagram över antalet smittade fall av TBE per kommun 2021.

Figur 4. Incidensen av TBE samt uppskattad trend under åren 2005–2021.

Linjediagram som visar incidensen av fall med TBE per 100000 invånare åren 2005-2021 samt uppskattad trend. Diagrammet visar en tydlig uppåtgående trend och högsta incidens år 2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer