TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Sjukdomsinformation

TBE (Tick Borne Encephalitis) 2017

Bakgrund

TBE är en virussjukdom som överförs till människan via fästingar som blivit infekterade när de sugit blod från smittade gnagare. TBE kan ge hjärn- och/eller hjärnhinneinflammation med hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, ljuskänslighet och yrsel. Var tionde person får även olika förlamningssymtom och omkring 30 procent får kvarvarande besvär i form av till exempel minnesstörningar, allvarlig trötthet och koncentrationssvårigheter. Dödligheten i TBE är mycket låg.

Utfall och trend

Under 2017 var incidensen 3,9 fall per 100 000 invånare och det totala antalet fall 391. Detta var en kraftig ökning med 62 procent jämfört med 2016. Ur ett längre tidsperspektiv visar TBE-incidensen sedan 1983 en signifikant ökande trend på 7 procent varje år (figur 1).

Figur 1. Incidensen (fall per 100 000 invånare) av TBE för samtliga fall som rapporterats i Sverige, 1956–2017 med trendlinje (segmenterad regression).

Graf som visar incidensen av TBE 1956-2017

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall 2017 var medianåldern 49 år med en spridning mellan 1 och 95 år. Sjukdomen är relativt ovanlig hos små barn och 2017 rapporterades endast sex barn under 5 års ålder med TBE.

Under 2017 rapporterades liksom tidigare en större andel män än kvinnor med TBE. Denna könsskillnad förekom i samtliga åldrar förutom hos barn och ungdomar under 20 år, där antalet rapporterade fall var ungefär lika många bland både pojkar och flickor. Av samtliga fall var 245 män (63 procent) och 145 kvinnor (37 procent). För ett fall saknades uppgift om kön (figur 2).

Figur 2. Incidensen (fall per 100 000 invånare) av fall med TBE hos kvinnor respektive män i olika åldersgrupper 2017.

Graf som visar incidensen av TBE uppdelad på kön och åldersgrupp

Smittland

Under 2017 rapporterades 376 fall som smittade i Sverige och tio fall som smittade utomlands (varav majoriteten i Finland). För fem fall saknades uppgift om smittland.

Geografisk fördelning i Sverige

Majoriteten av fallen anmäldes likt tidigare från Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västra Götalands län. De flesta av dessa personer hade smittats längs Östersjökusten och i områden nära Mälaren respektive Vänern och Vättern. TBE finns dessutom fläckvis spritt i flera delar av övriga södra och mellersta Sverige. Människor smittades från Skåne i söder till de nordligaste delarna av Uppsala län i norr. Med några få undantag så ökade TBE-incidensen mer eller mindre i alla län där infektionen förekommer (se fliken Län/regioner ovan). TBE sprider sig successivt västerut och under 2017 anmäldes ovanligt många fall från till exempel Västra Götaland och Värmland.

Figur 3. De röda prickarna visar var i Sverige TBE-fallen smittats 2017.

Karta som visar var i Sverige TBE-fallen smittades 2017

Säsongsvariation

Flest TBE-fall brukar anmälas under augusti eller september. Under 2017 inföll toppen i augusti, men säsongen var ovanligt lång. För varje enskild månad från juli till och med oktober anmäldes fler fall än någon gång tidigare under motsvarande månad sedan sjukdomen blev anmälningspliktig i sin nuvarande form. Årets första fall insjuknade i mitten av april och det sista i mitten av december.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Även om TBE-incidensen har visat en signifikant ökande trend som pågått under de tre senaste decennierna, anmäldes betydligt fler fall än förväntat under 2017. Ökningen av antalet TBE-fall beror sannolikt på en kombination av olika faktorer såsom antalet smittade fästingar och värddjur, vegetationsperiodens längd och vädret, men även större uppmärksamhet på sjukdomen samt ökad provtagning kan ha betydelse. Varför incidensen var ovanligt hög under just 2017 är okänt.
Det går att se en tydlig och successiv spridning av TBE västerut i landet över åren, ett mönster som även har observerats i andra delar av Europa där sjukdomen förekommer.

Det är viktigt att rekommendera vaccination till personer som bor och/eller vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om TBE

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar
Årlig rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)

Epidemiological situation of TBE in the EU and EFTA countries (ECDC)

Surveillance Atlas of Infectious Diseases (ECDC)