Tick Borne Encephalitis (TBE) – sjukdomsstatistik

Lyssna

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad.

TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

TBE (Tick borne encephalitis) 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 467 fall av TBE motsvarande en incidens av 4,4 fall per 100 000 invånare, vilket är färre fall jämfört med 2021 (n=533) (figur 1). Majoriteten av fallen (97 procent; n=452) hade smittats i Sverige. Medianåldern för fallen var 50 år (spridning 2–94 år) och 62 procent var män (n=291), vilket är jämförbart med tidigare år (figur 2). Flest fall rapporterades under augusti.

TBE förekommer i ett allt större geografiskt område som täcker stora delar av Götaland och Svealand (figur 3) och under 2022 rapporterades smittan från elva kommuner som tidigare inte haft fall. Incidensen av TBE har ökat signifikant med i snitt fem procent per år sedan 2005 med viss fluktuation mellan åren (figur 1). Även om incidensen minskade något under 2022 jämfört med året innan, låg den fortfarande på en högre nivå än någonsin före 2021. Detta kan troligen förklaras av flera samspelande faktorer som bland annat fortsatt stor smågnagarpopulation under 2021 liksom gynnsamma väderförhållanden för fästingar och människor att träffa på varandra utomhus.

Figur 1. Incidensen av TBE under åren 2005–2022 samt skattad trend.

Diagrammet visar upp- och nergångar i incidensen mellan åren, men med en tydligt uppåtgående trend. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av TBE per kön och åldersgrupp under 2022.

Stapeldiagrammet visar att det var en högre incidens bland män i nästan alla åldersgrupper. Det var få fall som rapporterades bland barn och incidensen var högst bland medelålders och äldre personer.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av TBE per kommun under 2022. Figuren visar var fallen uppgett att de blivit smittade.

Kartan visar antalet rapporterade fall per smittkommun år 2022. Fall av TBE förekommer numera från Gävle kommun och söderut i Sverige. Flest fall rapporteras ha smittats runt Mälaren.

Läs mer