TBE är en virussjukdom som överförs till människan via fästingar som blivit infekterade när de sugit blod från smittade gnagare. TBE kan ge hjärn- och/eller hjärnhinneinflammation med hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, ljuskänslighet och yrsel. Var tionde person får även olika förlamningssymtom och omkring 30 procent får kvarvarande besvär i form av till exempel minnesstörningar, allvarlig trötthet och koncentrationssvårigheter. Dödligheten i TBE är mycket låg.

Utfall

Incidensen ligger fortsatt på samma nivå som de föregående åren. Under 2016 var incidensen 2,4 fall per 100 000 invånare och det totala antalet fall 238. Ur ett längre tidsperspektiv visar TBE-incidensen sedan 1983 en signifikant ökande trend på 6 procent varje år.

Figur 1. Incidensen av fall med TBE i riket, 1956–2016 med trendlinje (negativ binomial regression)

Figur 1. Incidensen av fall med TBE i riket, 1956–2016 med trendlinje (negativ binomial regression)

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall 2016 var medianåldern 49 år med en spridning mellan 2 månader och 87 år. Sjukdomen är relativt ovanlig hos barn och 2016 anmäldes endast tio barn under 10 års ålder med TBE.

Under 2016 var andelen män bland fallen något större än vad den brukar vara. Skillnaden i antalet fall mellan könen är som störst i åldern 40–59 år. Av samtliga fall var 156 män (66 procent) och 82 kvinnor (34 procent).

Figur 2. Incidensen av fall med TBE hos kvinnor respektive män i olika åldersgrupper 2016

Figur 2. Incidensen av fall med TBE hos kvinnor respektive män i olika åldersgrupper 2016

Smittland

Under 2016 rapporterades 234 fall som smittade i Sverige och fyra fall som smittade utomlands (tre i Finland och ett i Litauen).

Geografisk fördelning i Sverige

Majoriteten av fallen anmäldes likt tidigare från Stockholms, Uppsala, Västra Götalands och Södermanlands län. De flesta av dessa personer hade smittats längs Östersjökusten och i områden nära Mälaren respektive Vänern. TBE finns dessutom fläckvis spritt i flera delar av resten av södra och mellersta Sverige. Människor smittades från Skåne i söder till Gävleborgs län i norr. Bland de län där fler än endast enstaka fall brukar smittas var det bara i Östergötland som incidensen ökade 2016 i jämförelse med året innan. TBE sprider sig successivt västerut och under de senaste åren anmäls det betydligt fler fall från län som Västmanland och Örebro.

Figur 3. De röda prickarna visar var i Sverige TBE-fallen smittats 2016

TBE-fall på kartaKlicka på kartan för att förstora

Säsongsvariation

Flest TBE-fall brukar anmälas under augusti eller september. Under 2016 inföll toppen däremot i juli, då det anmäldes fler fall än någon gång tidigare sedan sjukdomen blev anmälningspliktig i sin nuvarande form. Under augusti och september sjönk antalet fall, troligen beroende på det torra vädret som leder till att fästingarna håller sig undangömda för att inte torka ut.

Mikrobiologi

Det utförs ingen subtypning av TBE-virus rutinmässigt.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Även om det anmäldes något färre TBE-fall i många av länen under 2016 visar incidensen en signifikant ökande trend som pågått under de tre senaste decennierna. Ökningen av antalet TBE-fall beror sannolikt på en kombination av olika faktorer som antalet smittade fästingar och värddjur, vegetationsperiodens längd och vädret. Att det var en viss minskning i antalet fall just 2016 kan bland annat ha berott på sommarvädret som tidvis var mycket torrt och därmed suboptimalt för fästingarna.

Det går att se en tydlig och successiv spridning av TBE västerut i landet över åren, ett mönster som även har observerats i andra delar av Europa där sjukdomen förekommer.

Det är viktigt att rekommendera vaccination till personer som bor och/eller vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om Tick Borne Encephalitis (TBE)

Årlig rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)

Epidemiological situation of TBE in the EU and EFTA countries

Surveillance Atlas of Infectious Diseases (ECDC)

Forskningsartikel om rapportering av resttillstånd vid långtidsuppföljning av TBE-fall

Forskningsartikel om TBE-vaccin till immunsupprimerade patienter med reumatoid artrit