Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 385 fall av TBE motsvarande en incidens på 3,8 fall per 100 000 invånare och år. Det är i stort sett lika många fall som anmäldes under 2017, vilket var ett rekordår med fler anmälda fall än någonsin tidigare. Ur ett längre tidsperspektiv visar TBE-incidensen en signifikant ökande trend med 5 procent per år sedan 2005 (figur 1). Flertalet fall (378/385) smittades i Sverige. Fallen hade liknande ålders- och könsfördelning som tidigare år. Inget barn under fem år rapporterades med TBE under 2018. Som vanligt insjuknade flest TBE-fall under juli till september. Det som särskilde 2018 från tidigare år var att säsongen startade tidigt med ovanligt många sjuka redan i maj, vilket sannolikt till viss del kan förklaras av det varma vädret under denna månad. Under högsommaren dämpades insjuknandetakten något, troligen som en följd av det extremt torra vädret, för att nå rekordsiffror igen under hösten (figur 2).

Majoriteten av fallen anmäldes likt tidigare från regionerna Stockholm, Sörmland, Uppsala och Västra Götaland. De flesta fall från dessa regioner smittades längs Östersjökusten och i områden nära Mälaren respektive Vänern och Vättern. TBE finns dessutom fläckvis spritt i flera delar av övriga södra och mellersta Sverige. Smittade rapporterades från region Skåne till Gävleborg. TBE sprider sig successivt västerut och under 2018 anmäldes ovanligt många fall från till exempel regionerna Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro (figur 3).

Sammanfattningsvis anmäldes liksom 2017 många TBE-fall under 2018. Torkan som rådde under högsommaren tycks inte ha fått så stor effekt på antalet fall som kanske kunde ha förväntats med tanke på att fästingarna är mycket känsliga för uttorkning. Värmen och solen fick förmodligen en motsatt effekt på människors beteende, så att fler än vanligt exponerades i högre grad. Det går att se en tydlig och successiv spridning av TBE västerut i landet över åren och den fortgick även under 2018.

Figur 1. Incidens av fall med TBE samt trendkurva under åren 2005–2018.

Figur 1. Incidens av fall med TBE samt trendkurva under åren 2005–2018.

Figur 2. Insjuknandemånad för fall med TBE under 2018.

Figur 2. Insjuknandemånad för fall med TBE under 2018.

Figur 3. Antal smittade TBE-fall per kommun 2018.

Figur 3. Antal smittade TBE-fall per kommun 2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om TBE
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)