TBE (Tick borne encephalitis) 2019

Lyssna

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 359 TBE-fall motsvarande en incidens på 3,5 fall per 100 000 invånare. Även om det är minskning jämfört med 2018 (n=385) är incidensen fortsatt på en högre nivå jämfört med perioden innan 2017 (figur 1). Majoriteten av fallen (353/359) smittades i Sverige. Med undantag av något fler kvinnor i åldersgruppen 40–49 år var ålders- och könsfördelning jämförbar med tidigare år (medianålder 52 år, spridning 1–90 år; 35 procent kvinnor (n=127)) (figur 2). Flest fall rapporterades under juli och augusti och den höga incidensen under höstmånaderna 2017 och 2018 sågs inte under 2019.

TBE har spridit sig successivt västerut och under 2019 anmäldes ovanligt många fall från till exempel regionerna Värmland, Västmanland och Västra Götaland. Fler personer än vanligt smittades i Gävleborg och Östergötland (figur 3).

Sammanfattningsvis rapporterades liksom under 2017 och 2018 många TBE-fall under 2019. Fördelningen av fall var i stort sett oförändrad avseende ålder, kön och geografi.

Figur 1. Incidens av fall med TBE under åren 2005–2019.

Incidens av fall med TBE under åren 2005–2019.

Figur 2. Antal fall av TBE fördelade på kön och åldersgrupper 2019.

Antal fall av TBE fördelade på kön och åldersgrupper 2019.

Figur 3. Antal smittade TBE-fall per kommun 2010, 2015 respektive 2019.

Antal smittade TBE-fall per kommun 2010, 2015 respektive 2019.

Läs mer

Mer att läsa inom Årsrapporter