Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 268 TBE-fall motsvarande en incidens på 2,6 fall per 100 000 invånare, vilket är en kraftig minskning jämfört med 2019 (n=359; figur 1). Trots denna minskning har dock TBE-incidensen ökat signifikant sedan sjukdomen blev anmälningspliktig. Majoriteten av fallen (259/268) smittades i Sverige. Medianåldern för fallen var 50 år (spridning 0–83 år) och majoriteten var män (63 procent, n=168), vilket är jämförbart med tidigare år (figur 2). Flest personer både insjuknade och rapporterades under augusti.

TBE har successivt spridit sig västerut och numera rapporteras fall mer eller mindre från Gävle kommun och söderut. Under 2020 sjönk incidensen i stort sett i alla regioner. Ett av undantagen var region Örebro, där incidensen istället fördubblades (figur 3).

Figur 1. Antalet rapporterade fall av TBE under åren 2006–2020.

Linjediagram över antalet fall av tbe 2006-2020. En topp ses 2017 därefter minskning.

Figur 2. Antalet fall av TBE per kön och åldersgrupp år 2020.

Stapeldiagram för tbe 2020 fördelat på ålder och kön. Flest fall ses hos män 50-59 år.

Figur 3. Antalet smittade TBE-fall per kommun år 2020.

Karta som visar antal smittade per kommun. Flest smittade finns i Svealand.

Läs mer