Infektion med vankomycinresistenta enterokocker (VRE) blev anmälningspliktig år 2000. Under 2002 anmäldes totalt 20 fall. Dessa fall rapporterades från endast sex landsting. Drygt hälften (11 fall) rapporterades från Stockholm.

Båda två patienter anmälda från Västra Götaland var utlandssmittade (Sydostasien). Ytterligare en patient uppgavs vara smittad utomlands, medan övriga var smittade i Sverige (åtta fall) eller saknade uppgift om smittland (nio fall).

Antalet anmälda VRE har sedan anmälningsplikten infördes stadigt legat kring 20 fall per år. Under dessa tre år har Stockholm ensamt svarat för mer än hälften (32/58) av de rapporterade fallen och är det enda landsting som har rapporterat inhemskt smittade fall under samtliga tre år. Under treårsperioden har endast nio landsting rapporterat fall. Detta i kombination med att man vid utredning av misstänkta utbrott hittat mer än en stam av VRE talar för att mörkertalet är stort och att denna bakterie kan missas om den mikrobiologiska frågeställningen inte är riktad mot VRE.

Läs mer i SWEDRES 2002.