VRE blev anmälningspliktiga år 2000 och smittspårningspliktiga år 2004. Under 2006 anmäldes 24 fall från 10 län och 21 regioner. Antalet har tidigare år varierat mellan 19 och 47. Av årets fall rapporterades 4 från vardera Jönköping, Skåne och Västra Götaland. 12 fall rapporterades smittade i Sverige, 10 utomlands och i 2 fall saknades uppgift om smittland.

17 av de 24 fallen utgjordes av Entercoccus faecium. Av dessa hade 9 vanA-genen och 3 vanB-genen, medan uppgift saknades för 5 isolat. E. faecalis rapporterades i 4 fall av vilka 2 hade vanAgenen och uppgift saknades för 2. Bland de invasiva enterokock-isolat som rapporterats till det europeiska nätverket EARSS 2001–2006, har endast 10 varit VRE. Under 2006 registrerades 2 fall, ett var E. faecalis med vanA-gen och ett E. faecium med vanB-gen.