VRE blev anmälningspliktiga år 2000 och smittspårningspliktiga år 2004. Under 2007 anmäldes 53 fall från 8 län, den högsta noteringen hittills. Antalet har tidigare år varierat mellan 19 och 47. Ökningen beror på en ansamling av VRE-fall på Huddinge Sjukhus med screening-odlingar som ett led i infektionskontrollen. Totalt 40 av årets anmälningar kommer från Stockholms län. 39 fall rapporterades vara smittade i Sverige, 12 utomlands och i 2 fall saknades uppgift om smittland. För 45 av de 53 fallen var smittan associerad med sjukvård. Medelålder för VRE-fallen var 60 år.

52 fall utgjordes av Enterococcus (E.) faecium. Av dessa hade 12 vanA-genen och 38 vanB-genen, medan uppgift saknas för ett isolat. E. faecalis rapporterades i 2 fall. Ett av dessa var en dubbelinfektion med såväl E. faecalis som E. faecium med vanA. För det andra isolatet saknades information.