Bakgrund

VRE är enterokocker som är resistenta mot vankomycin, ett viktigt antibiotikum mot just enterokockinfektioner. Enterokocker är normala tarmbakterier som finns hos nästan alla människor och sällan orsakar sjukdom. VRE skiljer sig inte i det avseendet, de flesta smittade blir bärare utan att få någon infektion. Det är patienter som redan är svårt sjuka som löpet störst risk för VRE-infektion. VRE sprids lätt i vårdmiljö, särskilt där det bedrivs avancerad sjukvård.

Utfall

Under 2017 anmäldes 244 fall av VRE jämfört med 165 fall 2016 (Figur 1), en ökning med 48 procent. Incidensen för VRE 2017 var 2,4 fall per 100 000 invånare och år.

Figur 1. Antalet anmälda fall av VRE under 2008–2017.

Graf som visar antalet fall av VRE 2008-2017.

Ålder och kön

Under 2017 rapporterades en medianålder på 71 år med spridning från 0 till 97 år. VRE diagnostiseras vanligtvis i samband med sjukhusvård, vilket förklarar den höga medianåldern. Liksom tidigare rapporterades fler män (62 procent) än kvinnor (38 procent).

Smittland

Av fallen var 153 (63 procent) smittade i Sverige och 86 (35 procent) var smittade utomlands (figur 2). Fem fall saknade uppgift om smittland.

Figur 2. Incidensen (fall per 100 000 invånare) av VRE-fall 2008–2017, smittade i Sverige och smittade utomlands.

Graf som visar incidensen av VRE 2008-2017.

Smittväg/smittplats

Bland de rapporterade fallen var sjukvårdsassocierad smitta vanligast både bland de som smittats i Sverige och utomlands, 135 av fallen (88 procent) i Sverige och 74 av fallen (86 procent) utomlands. För de resterande 38 fallen (16 procent) angavs annan smittväg eller så saknades uppgift om smittväg.

Av fallen smittade i Sverige upptäcktes 101 fall (66 procent) i samband med smittspårning, 39 fall (25 procent) vid screening och 9 fall (6 procent) vid utredning av kliniska symtom. För fyra av fallen angavs annan orsak eller att uppgift saknades. Liksom tidigare år upptäcktes majoriteten (69 fall, 80 procent) av de utlandssmittade genom riktade screeningprogram. Av de övriga fallen upptäcktes 19 fall vid utredning av sjukdomssymtom. Enligt den först insända laboratorierapporten för varje fall så isolerades VRE framförallt från feces och rektum (139 fall, 84 procent), men också från urin (13 fall, 8 procent), sår (4 fall, 2 procent) eller "annat" (8 fall, 5 procent). Under 2017 rapporterades två fall där VRE isolerats från blod.

Geografisk fördelning i Sverige

VRE rapporterades från 15 av 21 län. Sex län hade högre incidens än genomsnittet i landet (2,4 fall per 100 000 invånare), Örebro län (7,7), Värmlands län (7,5), Hallands län (5,8), Västmanlands län (5,2), Stockholms län (4,0) och Kronobergs län (3,5).

Utbrott

Se fördjupad information om utbrott

Mikrobiologi

Epidemiologisk typning av VRE ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska övervakningsprogram. Av 234 typade isolat var 143 isolat inblandade i tio smittspridningar (61 procent av isolaten).

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Under 2017 ökade antalet anmälda fall med nästan 50 procent jämfört med 2016 och fyra större utbrott på sjukhus med fler än 25 fall identifierades. I två av utbrotten förekom smittspridning till annat län i samband med patientförflyttningar. En majoritet av isolaten under 2017 var E. faecium med vanA, vilket skiljer sig från tidigare år då större utbrott har orsakats med E. faecium med vanB. Totalt tillhörde 43 procent av alla VRE under 2017 ST80 och det verkar som att denna sekvenstyp fortsatt kommer att dominera. Vårdhygieniska åtgärder och arbete för rationell antibiotikaanvändning är viktiga för att motverka spridning av VRE.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om vankomycinresistenta enterokocker (VRE)

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Swedres-Svarm 2016

Vankomycinresistenta enterokocker – VRE

Årliga rapporten från den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)