Sammanfattning och bedömning

Under 2018 anmäldes 444 fall av VRE motsvarande en incidens av 4,3 fall per 100 00 invånare (figur 1). Det är en ökning med 82 procent jämfört med 2017 (n=244 fall) vilket till stor del beror på ett omfattande utbrott. VRE rapporterades från 19 av 21 regioner. Under 2018 rapporterades en medianålder på 57 år (spridning 0-98 år) och liksom tidigare rapporterades fler män (59 procent) än kvinnor. VRE diagnostiseras framför allt i samband med sjukhusvård (94 procent); 81 procent (n=359) var smittade i Sverige och 18 procent var smittade utomlands (n=81; figur 2). VRE isolerades framförallt från feces (88 procent; n=390), men också från urin, sår och "annat" (10 procent; n=45) och blod (n=9).

Totalt identifierades 19 sjukhusrelaterade smittspridningar av E. faecium (figur 3) fördelat på ett stort nationellt utbrott (n=262 fall), tre mindre utbrott (n=5-15 fall) samt femton mindre spridningar (n=2-4 fall). Det stora nationella utbrottet med typen SE-EfmB-1707 berörde sju regioner varav Stockholm (n=98), Västerbotten (n=91), Södermanland (n=38) och Örebro (n=30) stod för 98 procent av fallen. Två av de mindre spridningarna skedde på ett sjukhus i Västra Götaland (SE-EfmA-1805, n=13; SE-EfmA-1812, n=7) och den tredje skedde på en neonatalenhet och en barnkirurgisk enhet i två regioner (SE-EfmA-1801, n=6).

Under 2018 utfördes typning av 98 procent av fallen (433/444). I 99 procent hittades E. faecium och av dessa bar 26 procent vanA (n=117) och 71 procent vanB (n=315). Av de sex fallen av E. faecalis bar fyra vanA och två vanB. Totalt tre fall rapporterades med både E. faecium och E. faecalis. Fallen av E. faecium fördelades på 26 olika sekvenstyper där ST80 sågs öka kraftigt (figur S1) och skillnaderna mellan åren beror oftast på vilka ST som förekommit i olika utbrott. Totalt bedömdes 75 procent av alla isolat under 2018 tillhöra smittspridningar jämfört med 61 procent 2017. Alla isolat av E. faecium i årets spridningar fördelades på nio sekvenstyper medan de unika isolaten fördelades på 25 olika sekvenstyper (figur S2). Totalt minskade antalet sekvenstyper något 2018 jämfört med 2017 och 2016. De nio invasiva fallen orsakades av E. faecium (vanB, n=6; vanA, n=3) varav fem fall tillhörde det stora utbrottet och ett av fallen tillhörde en mindre smittspridning. De sex fallen av E. faecalis var av sekvenstyperna ST6, ST23, ST32 och en ny sekvenstyp. Tre linezolidresistenta isolat identifierades under 2018 jämfört med ett isolat under 2017 och två isolat under 2016.

Sammanfattningsvis ökade antalet anmälda fall med över 80 procent under 2018 jämfört med 2017 vilket till största del berodde på flera utbrott.

Figur 1. Antal anmälda fall av VRE under åren 2009–2018.

Figur 1. Antal anmälda fall av VRE under åren 2009–2018.

Figur 2. Incidens av fall VRE smittade i Sverige och smittade utomlands under åren 2009-2018.

Figur 2. Incidens av fall VRE smittade i Sverige och smittade utomlands under åren 2009-2018.

Figur 3. Antalet VRE-fall inom de 19 sjukhusrelaterade smittspridningarna under 2018 samt respektive sekvenstyp.

Figur 3. Antalet VRE-fall inom de 19 sjukhusrelaterade smittspridningarna under 2018 samt respektive sekvenstyp.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om vankomycinresistenta enterokocker (VRE)
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Vankomycinresistenta enterokocker – VRE