Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

2014

Yersinios

Yersinios är en zoonos som sprids via förorenat vatten eller livsmedel. Fläskkött är det viktigaste livsmedlet för överföring av smittan till människa. Det är främst en inhemsk smitta, som huvudsakligen ger sjukdom hos barn i förskoleåldern. Sjukdom hos människa orsakas av arterna Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis. Y. enterocolitica är vanligast både i Sverige och Europa. I Sverige anmäls bara ett par enstaka fall av Y. pseudotuberculosis årligen. Utbrott orakade av yersinia är ovanliga och fallen anses mestadels vara sporadiska.

Utfall och trend

År 2014 rapporterades totalt 248 fall av Yersinios. Det är en kraftig minskning sedan 2004, då 812 fall rapporterades totalt. Av de inrapporterade fallen 2014 uppges 73 % (n=182) vara smittade i Sverige. De inhemska fallen har mer än halverats sedan år 2004, då 594 fall rapporterades. En trendanalys av de inhemska fallen mellan 2004-2014 visade en statistiskt signifikant nedåtgående trend totalt och för alla åldersgrupper utom för barn under 1 år.

Ålder och kön

Majoriteten av fallen 2014 var små barn i åldersgruppen 0-4 år och de utgjorde 25 % (n=46) av de inhemskt smittade.

Av de inhemska fallen utgjordes 52 % av män (n=94).

Smittväg/ar

Den främsta rapporterade smittkällan var mat.

Smittland

Av de 24 % (n=59) av fallen som uppgavs ha smittats utomlands 2014, smittades 14 personer i Spanien, fyra i Kroatien respektive Kuba. Från övriga smittländer rapporterades några enstaka fall från varje land.

Geografisk spridning i Sverige och säsongsvariation

Spridningen i landet uppvisar inget tydligt mönster. De flesta som smittas i Sverige insjuknar vanligtvis under sommarmånaderna juni-augusti. Under 2014, liksom under 2013 rapporterades dock ovanligt många fall i januari (n=22). Orsaken till denna ökning är okänd.

Utbrott

Under 2014 har Folkhälsomyndigheten inte fått kännedom om något yersiniosutbrott.

Sammanfattande bedömning och åtgärder

Många fall av yersinios anses vara orsakade av fläskkött som inte tillretts på korrekt sätt. Under 2014 genomfördes en studie bland Svenska svinbesättningar som visade att prevalens av Y. enterocolitica bland djuren låg på ungefär 31 %. Vad detta har för effekt på folkhälsan är ännu inte klarlagd. 2013 publicerades en 5-årig strategiplan för Y. enterocolitica. I planen identifierades åtgärder som kan bidra till att minska antalet fall av yersinios. Strategin arbetades fram av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Jordbruksverket, Livsmedelsverket (SLV), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. I strategin framgår bland annat att det finns behov av känsligare och mer selektiva detektionsmetoder.