Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

2015

Yersinios är en zoonos som sprids via förorenat vatten eller livsmedel. Fläskkött är det viktigaste livsmedlet för överföring av smittan till människa. Det är främst en inhemsk smitta, som huvudsakligen ger sjukdom hos barn i förskoleåldern. Sjukdom hos människa orsakas av arterna Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis. Y. enterocolitica är vanligast både i Sverige och Europa. I Sverige anmäls bara ett par enstaka fall av Y. pseudotuberculosis årligen. Utbrott orakade av yersinia är ovanliga och fallen anses mestadels vara sporadiska.

Utfall och trend

Under 2015 rapporterades totalt 245 fall av yersinios. Av de inrapporterade fallen 2015 uppges 73 % (n=179) vara smittade i Sverige. De inhemska fallen har mer än halverats sedan år 2004, då 594 fall rapporterades.

Ålder och kön

Majoriteten av fallen 2015 var små barn i åldersgruppen 0-4 år vilket utgjorde 23 % (n=41) av de inhemskt smittade. Av de inhemska fallen utgjordes 55 % av kvinnor (n=99).

Smittväg/ar

Den främsta rapporterade smittkällan var mat.

Smittland

Av de 22 % (n=53) av fallen som uppgavs ha smittats utomlands 2015, smittades 11 personer i Spanien och 9 i Turkiet. Från övriga smittländer rapporterades några enstaka fall från varje land.

Geografisk spridning i Sverige och säsongsvariation

Spridningen i landet uppvisar inget tydligt mönster. De flesta som smittas i Sverige insjuknar vanligtvis under sommarmånaderna juni-augusti. Under de senaste 3 åren har det dock rapporterats fler fall än förväntat i januari (under 2015, n=32). Orsaken till denna ökning är okänd.

Utbrott

Under 2015 har Folkhälsomyndigheten inte fått kännedom om några yersiniosutbrott.

Sammanfattande bedömning och åtgärder

2013 publicerades en 5-årig strategiplan för Y. enterocolitica. I planen identifierades åtgärder som kan bidra till att minska antalet fall av yersinios. Strategin arbetades fram av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Jordbruksverket, Livsmedelsverket (SLV), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. I strategin framgår bland annat att det finns behov av känsligare och mer selektiva detektionsmetoder.